ข่าวจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำภาคเรียน ที่ 1/2561 (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561)

เมื่อ 10 พฤษภาคม 2561

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการลงวัสดุลูกรังและหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักสำเร็จรูป บริเวณหมู่ที่ 1 (บ้านบางยาง) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 21 มีนาคม 2561

ประกาศราคากลางการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2561)

เมื่อ 14 ธันวาคม 2560

ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561)

เมื่อ 25 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 25601 ถึง เดือนกันยายน 2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

เมื่อ 25 กันยายน 2560

ประกาศราคากลางการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนธันวาคม 2560)

เมื่อ 25 กันยายน 2560

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแหลมบางยาง-บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง) ตำบลบางยาง

เมื่อ 19 กันยายน 2560

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งผลดี หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง

เมื่อ 14 กันยายน 2560

ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน) บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บางยาง กำหนด

เมื่อ 12 กันยายน 2560

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนรุ่งผลดี หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง

เมื่อ 21 สิงหาคม 2560

ประกาศราคากลางโครงการฝังกลบท่อระบายน้ำเชื่อมถนนใหม่และก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 17 สิงหาคม 2560

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญสวงษ์ หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 17 สิงหาคม 2560

ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง

เมื่อ 16 สิงหาคม 2560

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนแนวถนนรุ่งเจริญพร หมู่ที่ ๔ (บ้านคลองโรงปูน) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บางยาง กำหนด

เมื่อ 08 สิงหาคม 2560

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังคลองชูกั้ง หมู่ที่ ๓ (บ้านคลองโรงปูน) ตำบลบางยาง

เมื่อ 08 สิงหาคม 2560

โครงการขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำหับเผย หมู่ที่ 9 (บ้านท่าตอ) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 27 กรกฏาคม 2560

โครงการติดตั้งกระจกโค้งและไฟกระพริบบริเวณปากทางถนนเจริญสวงษ์ หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 27 กรกฏาคม 2560

โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 12 กรกฏาคม 2560

โครงการวางท่อระบายน้ำ PVC หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 12 กรกฏาคม 2560

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรทางขึ้นลงถนนประชาร่วมใจ หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 12 กรกฏาคม 2560

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังเลียบคลองทวีผล หมู่ที่ 7 (บ้านคลองทวีผล) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 12 กรกฏาคม 2560

ประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการลงวัสดุลูกรังและหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักสำเร็จรูป บริเวณหมู่ที่ 1 (บ้านบางยาง)

เมื่อ 21 มีนาคม 2561

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2561)

เมื่อ 14 ธันวาคม 2560

ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนรุ่งผลดี หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง

เมื่อ 21 สิงหาคม 2560

ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญสวงษ์ หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 17 สิงหาคม 2560

ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการฝังกลบท่อระบายน้ำเชื่อมถนนใหม่และก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 17 สิงหาคม 2560

ประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเขื่อนแนวถนนรุ่งเจริญพร ม.4 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อ 08 สิงหาคม 2560

ประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเขื่นกันตลิ่งพังคลองชูกั๊ง ม.3 (บ้านคลองโรงปูน) ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อ 08 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้งานภายในกองช่าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 80 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาปราบวัชพืช จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 11 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายาง จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกระบะ) ยี่ห้อ ISUZU แบบ TFR86JCQH4(M) สีเทา เลขตัวถัง MP1TFR86JFG051452 เลขทะเบียน กค 8585 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0002) เข้าซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหอกระจายข่าวไร้สาย จำนวน 9 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 01 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว ในวันที่ 11 เมษายน 2561 จำนวน 270 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์พร้อมพัดลม จำนวน 8 ชุด ตามโครงการผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงวัสดุลูกรังและหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บริเวณหมู่ที่ 1 (บ้านบางยาง)

เมื่อ 30 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกระบะ) ยี่ห้อ ISUZU แบบ TFR86JCQH4(M) สีเทา เลขตัวถัง MP1TFR86JFG051452 เลขทะเบียน กค 8585 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0002) เข้ารับการ ตรวจสภาพ, ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 20 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 20 มีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ

เมื่อ 20 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทนเนอร์ (ตลับหมึก) สำหรับเครื่องแฟกซ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ (บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม) จำนวน 250 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 2 คัน ตามโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

เมื่อ 20 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งผลดี หมู่ที่ 13 ตำบลบางยาง

เมื่อ 26 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารในการประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อ 05 ตุลาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนรุ่งผลดี หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง

เมื่อ 11 กันยายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนแนวถนนรุ่งเจริญพร หมู่ที่ 4 ตำบลบางยาง

เมื่อ 31 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

เมื่อ 19 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างเขื่อนแนวถนนรุ่งเจริญพร หมู่ที่ 4 ตำบลบางยาง

เมื่อ 25 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการผังกลบท่อระบายน้ำเชื่อมถนนใหม่และก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง) ตำบลบางยาง

เมื่อ 07 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนรุ่งผลดี หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง

เมื่อ 11 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 01 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลำโพงและเพาเวอร์แอมป์ จำนวน 4 เครื่อง

เมื่อ 18 ตุลาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีน (เสื้อและกางเกง) สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางยาง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศยกเลิกโครงการติดตั้งกระจกโค้งและไฟกระพริบบริเวณปากทางถนนเจริญสวงษ์ หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 15 สิงหาคม 2560

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจ้างก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังคลองชูกั๊ง ม.3 (บ้านคลองโรงปูน) ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อ 25 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายาง จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย

เมื่อ 29 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ Toyota สีบรอนซ์เงิน เลขทะเบียน กข 2927 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0001) เข้ารับการตรวจสภาพ, ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังคลองชูกั๊ง หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน) ตำบลบางยาง

เมื่อ 31 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญสวงษ์ หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง) ตำบลบางยาง

เมื่อ 07 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญสวงษ์ หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง) ตำบลบางยาง

เมื่อ 07 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561)

เมื่อ 28 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ และป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้การทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 1 ป้าย

เมื่อ 18 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระเงินภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อ 19 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาปราบวัชพืช จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเต็นท์ ขนาด 5.00 x 8.00 x 2.50 จำนวน 2 หลัง สำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญา ท้องถิ่น 2561

เมื่อ 29 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางยาง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารอบรม และเอกสารบันทึกการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจ้างก่อสร้างเขื่อนแนวถนนรุ่งเจริญพร ม.4 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อ 25 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังคลองชูกั๊ง หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน) ตำบลบางยาง

เมื่อ 25 สิงหาคม 2560

ประกาศยกเลิกโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง

เมื่อ 11 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เมื่อ 07 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน) ตำบลบางยาง บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

เมื่อ 19 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแหลมบางยาง-บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง

เมื่อ 26 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 ตุลาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายบรรจุกระสอบทราย จำนวน 160 ลูกบาศก์เมตร

เมื่อ 13 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้นั่งสี่ตอน)

เมื่อ 28 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง (สองแถว) ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณ ตามโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางยาง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังคลองชูกั๊ง ม.3 (บ้านคลองโรงปูน) ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อ 25 สิงหาคม 2560

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างเขื่อนแนวถนนรุ่งเจริญพร ม.4 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อ 25 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการฝังกลบท่อระบายน้ำเชื่อมถนนใหม่และก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง) ตำบลบางยาง

เมื่อ 07 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโทนเนอร์ (ตลับหมึก) - หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องปริ้นท์เตอร์ จำนวน 1 รายการ

เมื่อ 18 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

เมื่อ 04 ตุลาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 4 ป้าย

เมื่อ 19 ตุลาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2561)

เมื่อ 31 ตุลาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติ จำนวน 100 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 25 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ และชุดนิทรรศการโรลอัพการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการรณรงค์การลดปริมาณและกำจัดขยะตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 31 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวมจำนวน 5 รายการ

เมื่อ 20 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางยาง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางยาง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัะสดุสำนักงาน ตามโครงการอบรมให้ความรู้การทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน รวมจำนวน 8 รายการ

เมื่อ 18 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนธันวาคม 2560)

เมื่อ 02 ตุลาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทนเนอร์ (ตลับหมึก) สำหรับเครื่องแฟกซ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวันประมูลเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานประมูลโครงการจ้างก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังคลองชูกั๊ง ม.3 (บ้านคลองโรงปูน) ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อ 25 สิงหาคม 2560

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวันประมูลเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานประมูลโครงการจ้างก่อสร้างเขื่อนแนวถนนรุ่งเจริญพร ม.4 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อ 25 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง

เมื่อ 06 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโทนเนอร์ (ตลับหมึก) - หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องปริ้นท์เตอร์ จำนวน 4 รายการ

เมื่อ 07 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ

เมื่อ 24 ตุลาคม 2560

การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 2 งวดเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2561)

เมื่อ 17 เมษายน 2561

การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1 งวดเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2560)

เมื่อ 08 มกราคม 2561

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อ 06 พฤศจิกายน 2560

การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 4 งวดเดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนกันยายน 2560)

เมื่อ 04 ตุลาคม 2560

การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 3 งวดเดือนเมษายน 2560 - เดือนมิถุนายน 2560)

เมื่อ 24 กรกฏาคม 2560

การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 2 งวดเดือนมกราคม 2560 - เดือนมีนาคม 2560)

เมื่อ 24 กรกฏาคม 2560

การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 1 งวดเดือนตุลาคม 2559 - เดือนธันวาคม 2559)

เมื่อ 24 กรกฏาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561

เมื่อ 01 พฤษภาคม 2561

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561

เมื่อ 03 เมษายน 2561

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

เมื่อ 05 มีนาคม 2561

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการกาารจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561

เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

เมื่อ 03 มกราคม 2561

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

เมื่อ 01 ธันวาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560

เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560

เมื่อ 02 ตุลาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

เมื่อ 01 กันยายน 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

เมื่อ 01 สิงหาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560

เมื่อ 25 กรกฏาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

เมื่อ 25 กรกฏาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

เมื่อ 25 กรกฏาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560

เมื่อ 25 กรกฏาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

เมื่อ 25 กรกฏาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560

เมื่อ 25 กรกฏาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559

เมื่อ 25 กรกฏาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559

เมื่อ 25 กรกฏาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559

เมื่อ 25 กรกฏาคม 2560

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาฝังกลบท่อระบายน้ำเชื่อมถนนใหม่และก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 26 มกราคม 2561

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างเขื่อนแนวถนนรุ่งเจริญพร หมู่ที่ 4 ตำบลบางยาง

เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนรุ่งผลดี หมู่ที่ 13 ตำบลบางยาง

เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญสวงษ์ หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง

เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแหลมบางยาง-บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง

เมื่อ 27 ตุลาคม 2560

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งผลดี หมู่ที่ 13 ตำบลบางยาง

เมื่อ 27 ตุลาคม 2560

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังคลองชูกั๊ง หมู่ที่ 3 ตำบลบางยาง

เมื่อ 17 ตุลาคม 2560

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางยาง

เมื่อ 16 ตุลาคม 2560

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำหับเผย หมู่ที่ 9 (บ้่านท่าตอ) ตำบลบางยาง

เมื่อ 29 สิงหาคม 2560

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังเลียบคลองทวีผล หมู่ที่ 7 (บ้านคลองทวีผล) ตำบลบางยาง

เมื่อ 25 สิงหาคม 2560

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำ PVC หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง

เมื่อ 11 สิงหาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561)

เมื่อ 08 พฤษภาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการลงวัสดุลูกรังและหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. และบ่อพักสำเร็จรูป บริเวณหมู่ที่ 1 (บ้านบางยาง) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 15 มีนาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2561)

เมื่อ 14 ธันวาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560)

เมื่อ 25 ตุลาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนธันวาคม 2560)

เมื่อ 25 กันยายน 2560