ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน) ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เข้าชมทั้งหมด 15 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์