ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน) บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บางยาง กำหนด
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เข้าชมทั้งหมด 135 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์