สมาชิกสภา

นายอาคม ระหงษ์
ประธานสภา อบต.บางยาง
นายวัชรมัณฑ์ ปุจฉาการ
รองประธานสภา
นางศิริวรรณ เย็นสบาย
ม.๑
ประชา พรพัฒนามงคล
ม.๑
นายสมศักดิ์ เชี่ยวชูกุล
ม.๓
นายกิตติธัช ใช้บางยาง
ม.๔
นายประสิทธิ์ บุญชู
ม.๓
นางสาวละออ ไทยทรงธรรม
ม.๒
นายถาวร คงดี
ม.๕
นายกฤษณ กีชั้น
ม.๔
นายวิสูตร เจี้ยงรักษา
ม.๑๓
นายวัง บุญบางยาง
ม.๗
นายฉลอม พ่วงเจริญ
ม.๖
นายชุมพล ภู่ทอง
ม.๖
นายกิตติภัค อ่วมกระทุ่ม
ม.๙
นายชัยศรี เจริญชาศรี
ม.๙
นางไพศาล พวงบางยาง
ม.๗
นางเฉลิมศรี อินทนนท์
ม.๑๐
นายไพโรจน์ ผ่องละมัย
ม.๑๐
นายมาพบ ฮวบบางยาง
ม.๘
นางสาวพรรณทิพา เขียวงามดี
ม.๑๑
นายสุเทพ ใจบางยาง
ม.๑๒
นายธงชัย เกษกฤษ
ม.๑๑
นายไพศาล พวงบางยาง
ม.7