สมาชิกสภา

นายอาคม ระหงษ์
ประธานสภา อบต.บางยาง
นายวัชรมัณฑ์ ปุจฉาการ
รองประธานสภา
นางศิริวรรณ เย็นสบาย
ม.๑
ประชา พรพัฒนามงคล
ม.๑
นางสาวละออ ไทยทรงธรรม
ม.๒
นายประสิทธิ์ บุญชู
ม.๓
นายสมศักดิ์ เชี่ยวชูกุล
ม.๓
นายกฤษณ กีชั้น
ม.๔
นายกิตติธัช ใช้บางยาง
ม.๔
นายกฤษปภณ ระหงษ์
ม.๕
นายถาวร คงดี
ม.๕
นายฉลอม พ่วงเจริญ
ม.๖
นายชุมพล ภู่ทอง
ม.๖
นายวัง บุญบางยาง
ม.๗
นางไพศาล พวงบางยาง
ม.๗
นายมาพบ ฮวบบางยาง
ม.๘
นายกิตติภัค อ่วมกระทุ่ม
ม.๙
นายชัยศรี เจริญชาศรี
ม.๙
นางเฉลิมศรี อินทนนท์
ม.๑๐
นายไพโรจน์ ผ่องละมัย
ม.๑๐
นางสาวพรรณทิพา เขียวงามดี
ม.๑๑
นายธงชัย เกษกฤษ
ม.๑๑
นายสุเทพ ใจบางยาง
ม.๑๒
นายเลิศชาย ชวนชื่น
ม.๑๓
นายวิสูตร เจี้ยงรักษา
ม.๑๓