รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565)- รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)- รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม- รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)- รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563- รายงานผลการปฏิบัติงาน2559