แบบสำรวจความคิดเห็น
forum อยากให้ อบต.บางยาง พัฒนาด้านไหน?


การท่องเที่ยว งานประเพณี (2 คะแนน)
16.67 %
การศึกษา (4 คะแนน)
33.33 %
เศรษฐกิจชุมชน (3 คะแนน)
25 %
รายได้ อาชีพประชากร (2 คะแนน)
16.67 %
กีฬา นันทนาการ (1 คะแนน)
8.33 %
คะแนนรวม = 12 คะแนน
import_contacts แบบสำรวจความคิดเห็น

อยากให้ อบต.บางยาง พัฒนาด้านไหน?

การท่องเที่ยว งานประเพณี

การศึกษา

เศรษฐกิจชุมชน

รายได้ อาชีพประชากร

กีฬา นันทนาการ