แบบสำรวจความคิดเห็น
forum อยากให้ อบต.บางยาง พัฒนาด้านไหน?


การท่องเที่ยว งานประเพณี (3 คะแนน)
20 %
การศึกษา (5 คะแนน)
33.33 %
เศรษฐกิจชุมชน (4 คะแนน)
26.67 %
รายได้ อาชีพประชากร (2 คะแนน)
13.33 %
กีฬา นันทนาการ (1 คะแนน)
6.67 %
คะแนนรวม = 15 คะแนน
import_contacts แบบสำรวจความคิดเห็น

อยากให้ อบต.บางยาง พัฒนาด้านไหน?

การท่องเที่ยว งานประเพณี

การศึกษา

เศรษฐกิจชุมชน

รายได้ อาชีพประชากร

กีฬา นันทนาการ