แบบสำรวจความคิดเห็น
forum อยากให้ อบต.บางยาง พัฒนาด้านไหน?


การท่องเที่ยว งานประเพณี (1 คะแนน)
14.29 %
การศึกษา (1 คะแนน)
14.29 %
เศรษฐกิจชุมชน (3 คะแนน)
42.86 %
รายได้ อาชีพประชากร (1 คะแนน)
14.29 %
กีฬา นันทนาการ (1 คะแนน)
14.29 %
คะแนนรวม = 7 คะแนน
import_contacts แบบสำรวจความคิดเห็น

อยากให้ อบต.บางยาง พัฒนาด้านไหน?

การท่องเที่ยว งานประเพณี

การศึกษา

เศรษฐกิจชุมชน

รายได้ อาชีพประชากร

กีฬา นันทนาการ