วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานสิ่งแวดล้อมสีเขียว "
        เว็บบอร์ด    
รายงานแสดงฐานะการเงิน
รายงานการเงิน(ประจำเดือน)
- รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

- งบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562

- งบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562

- งบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562

- งบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 02 กรกฏาคม 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2564

- งบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564

- งบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2564

- งบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2564

- งบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

- งบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2564

รายงานการเงิน(ไตรมาส)
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 59- ธ.ค. 59)

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 59- มี.ค. 60)

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 59- มิ.ย. 60)

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 59- ก.ย. 60)

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 60-ธ.ค. 60)

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 60 - มี.ค. 61)

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 60- มิ.ย. 61)

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 60- ก.ย. 61)

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 61 - ธ.ค. 61)

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 61 - มี.ค. 62)

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 61 - มิ.ย. 62)

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 62 - ธ.ค. 62)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)

เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2563

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 62 - มิ.ย. 63)

เมื่อวันที่ 02 กรกฏาคม 2563

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

รายงานการเงิน(ประจำปี)
- งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

- งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2561

- งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

- งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สตง.รับรองยอด)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

- งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

- งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับแก้ไข)

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

- งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สตง.รับรองยอด)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

< ย้อนกลับ
เข้าชมเว็บไซต์ 369543 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน