วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานสิ่งแวดล้อมสีเขียว "
        เว็บบอร์ด   ติดต่อเรา  
รายงานแสดงฐานะการเงิน
รายงานการเงิน(ประจำเดือน)
- รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

รายงานการเงิน(ไตรมาส)
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 59- ธ.ค. 59)

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 59- มี.ค. 60)

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 59- มิ.ย. 60)

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 59- ก.ย. 60)

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 60-ธ.ค. 60)

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 60 - มี.ค. 61)

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561

รายงานการเงิน(ประจำปี)
- งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

< ย้อนกลับ
เข้าชมเว็บไซต์ 39981 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน