กองช่าง

นางชมภิศา กวางเส็ง
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายสันติ อินทวงค์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางอริยาภรณ์ ตั๊งสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวขนิษฐา ถมยาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางนิตยา รักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวรรณเฉลิม ประนม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา