กองช่าง

นายบัญชา ชินคำหาญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางชมภิศา กวางเส็ง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสันติ อินทวงค์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางอริยาภรณ์ ตั๊งสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวขนิษฐา ถมยาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางนิตยา รักษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวรรณเฉลิม ประนม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา