สำนักงานปลัด

นายจิตรวัฒน์ ปันอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนิศาชล ฮวบบางยาง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นายอำนาจ โชติเสมอ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวอภิสราณัชช์ กิฬาลาช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวบุณฑริกา ศรีเล็ก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางปริณดา สัตย์รัตน์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวณิชมน เจริญทั่ว
เจ้าพนักงานธุรการกฏิบัติงาน
นางสาวรัตนา ถาวรวยัคฆ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายศุภชาติ ตั๊งสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวศิริพร ทองสิมา
คนงานทั่วไป