สำนักงานปลัด

นายจิตรวัฒน์ ปันอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนิศาชล ฮวบบางยาง
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นายอำนาจ โชติเสมอ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวอภิสราณัชช์ กิฬาลาช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายจรามิ เมืองสุข
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายชมชน ขุนทวาท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวรัตนา ถาวรวยัคฆ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายศุภชาติ ตั๊งสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์