สำนักงานปลัด

นายจิตรวัฒน์ ปันอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนิศาชล ฮวบบางยาง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวอภิสราณัชช์ กิฬาลาช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวณัฐสุรางค์ แก้วมุก
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวรัตนา ถาวรวยัคฆ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายศุภชาติ ตั๊งสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์
นางนิตยา รักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริพร ทองสิมา
คนงานทั่วไป