สำนักงานปลัด

นายจิตรวัฒน์ ปันอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนิศาชล ฮวบบางยาง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวอภิสราณัชช์ กิฬาลาช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวบุณฑริกา ศรีเล็ก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวณัฐสุรางค์ แก้วมุก
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวณิชมน เจริญทั่ว
เจ้าพนักงานธุรการกฏิบัติงาน
นายศุภชาติ ตั๊งสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์
นางนิตยา รักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตนา ถาวรวยัคฆ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริพร ทองสิมา
คนงานทั่วไป