นายพิษณุ สำรวยรื่น

กำนัน ต.บางยาง นายพิษณุ สำรวยรื่น

นายสิทธิ เย็นสบาย

ผญบ.ม.๑

นายเชนบรรดิส เทียนซ้อน

ผญบ.ม.๒

นายปราโมทย์ ปุจฉาการ

ผญบ.ม.๓

นายปกิต บุญเพ็ญ

ผญบ.ม.๔

นายชนินทร์ ปุจฉาการ

ผญบ.ม.๕

นายชัยวัฒน์ ชูสุวรรณ

ผญบ.ม.๖

นายสุชาติ ฉิมมณี

ผญบ.ม.๗

นายดนัย ปุจฉาการ

ผญบ.ม.๘

นายนิติพล น้อยบางยาง

ผญบ.ม.๙

นายณรงค์ศักดิ์ เพิ่มสุข

ผญบ.ม.๑๐

นายดนุพล เงินชูกุล

ผญบ.ม.๑๑

นายภูริทัต วีรนันทนากร

ผญบ.ม.๑๓