นายพิษณุ สำรวยรื่น

กำนัน ต.บางยาง

นายสิทธิ เย็นสบาย

ผญบ.ม.๑

นายนที แช่มช้อย

ผญบ.ม.2

นายปกิต บุญเพ็ญ

ผญบ.ม.๔

นายชนินทร์ ปุจฉาการ

ผญบ.ม.๕

นายเพิ่มศักดิ์ ฮีสวัสดิ์

ผญบ.ม. 6

นายสุชาติ ฉิมมณี

ผญบ.ม.๗

นายดนัย ปุจฉาการ

ผญบ.ม.๘

นายนิติพล น้อยบางยาง

ผญบ.ม.๙

นายอานนท์ อินทนนท์

ผญบ.ม.10

นายดนุพล เงินชูกุล

ผญบ.ม.๑๑

นายภูริทัต วีระนันทนากร

ผญบ.ม.๑๓