กองการศึกษา

นายสราวุธ ชิณวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางชลิดา สุขสาคร
ครู คศ.๒
นางสมใจ สวัสดีแดง
ครู คศ.๑
นายโฆษิต พรมพูนพะเนา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสภาวดี เพ็งหนุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางรังสิมา ศรีเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิตยา รักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศุภิสรา คีรีสุทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสิริพร เฮี้ยนชาศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอริสา หงษ์กิจ
ผู้ดูแลเด็ก
นายกานต์ บุญยวะรัตน์
คนงานทั่วไป