กองการศึกษา

นายสราวุธ ชิณวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสมใจ สวัสดีแดง
ครู คศ.๑
นางชลิดา สุขสาคร
ครู คศ.๒
นายโฆษิต พรมพูนพะเนา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางรังสิมา ศรีเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิตยา รักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ