กองการศึกษา

นายสราวุธ ชิณวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสมใจ สวัสดีแดง
ครู คศ.๑
นางชลิดา สุขสาคร
ครู คศ.๑
นางรังสิมา ศรีเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางวิไลวรรณ อินชูกุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพงศ์ บุญยิ่งยงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ