แผนอัตรากำลัง
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล- แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล- หนังสือส่งรายงานขอความเห็นชอบจัดคนลงสู่ตำแหน่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561-2563)- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี 2558-2560) ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1/2559- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี 2558-2560) ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 3/2559- บัญชีแสดงคนลงสุ่ตำแหน่ง- 59-1-21 ค่าใช้จ่ายตามแผนอัตรากำลัง + ลองคิด ปี 2560- ประกาศ กำหนดส่วนราชการใหม่- แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ- ประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( 2558 - 2560)- คำนำ