คณะผู้บริหาร

นายเศกสรรค์ ฮีสวัสดิ์
นายก อบต.บางยาง
นายขวัญเมือง ระหงษ์
รองนายก อบต.
นายประวิทย์ เกตุแก้ว
รองนายก อบต.
นายสุชาติ สุนทรชัชเวช
เลขานายก