คณะผู้บริหาร

นายขวัญเมือง ระหงษ์
รองนายก อบต.
นายประวิทย์ เกตุแก้ว
รองนายก อบต.
นายสุชาติ สุนทรชัชเวช
เลขานายก