คณะผู้บริหาร

นายเศกสรรค์ ฮีสวัสดิ์
นายก อบต.บางยาง เบอร์โทร 034-499-477-78 ต่อ 22
นายประวิทย์ เกตุแก้ว
รองนายก อบต. เบอร์โทร 034-499-477-78 ต่อ 22
นายสุชาติ สุนทรชัชเวช
เลขานายก อบต. เบอร์โทร 034-499-477-78 ต่อ 22