หัวหน้าส่วนราชการ

-ว่าง-
นายพิชัย ปักการะสัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายจิตรวัฒน์ ปันอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพรรณรมน โพพา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวกัญย์ปริยา เรืองกาญจนวัติ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางชมภิศา กวางเส็ง
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสราวุธ ชิณวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายคุณัญญา แช่มช้อย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ