หัวหน้าส่วนราชการ

นายพิชัย ปักการะสัย
รองปลัด อบต.
นายจิตรวัฒน์ ปันอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพรรณรมน โพพา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวกัญย์ปริยา เรืองกาญจนวัติ
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางชมภิศา กวางเส็ง
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายสราวุธ ชิณวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายคุณัญญา แช่มช้อย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ