กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

นางสาวกัญย์ปริยา เรืองกาญจนวัติ
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวนิศาชล ฮวบบางยาง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางอรุณศรี ชินคำหาญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ