กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

นางสาวกัญย์ปริยา เรืองกาญจนวัติ
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายชาตรี พันธ์ชาตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ