กองคลัง

นางพรรณรมน โพพา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศิริพร น่วมนวล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุพัตรา ชูสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวจิรัติกุล อินตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวประภาพรรณ มาศรีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวดวงกมล หมื่นจง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายกฤษดา ชาญประเสริฐ
คนงานทั่วไป