กองคลัง

นายคุณัญญา แช่มช้อย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวศิริพร โพธิพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุพัตรา ชูสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายอุเทน หงษ์กิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวประภาพรรณ มาศรีสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี