กองช่าง
เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 เข้าชมทั้งหมด 501 ครั้ง

 

                                                                   กองช่าง 


      มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านการควบคุมอาคารและขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร การควบคุมผังเมือง และการจัดทำผังเมือง   งานวิศวกรรมโยธา งานสถาปัตยกรรม งานบำรุงรักษาทางและสะพาน งานบำรุงรักษาสาธารณูปโภค งานติดตั้ง เสาไฟฟ้า งานสวนสาธารณะ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย