หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวกรองทอง เล่บ้านเกาะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทร 034-499477-78 ต่อ 22
นายณัทภพ กลั่นสุวรรณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทร 034-499477-78 ต่อ 11
นายจิตรวัฒน์ ปันอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทร 034-499-477-78 ต่อ 18
นางพรรณรมน โพพา
ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์โทร 034-499-477-78 ต่อ 14
นางสาวกัญย์ปริยา เรืองกาญจนวัติ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์โทร 034-499-477-78 ต่อ 17
นายบัญชา ชินคำหาญ
ผู้อำนวยการกองช่าง เบอร์โทร 034-499-477-78 ต่อ 15
นายสราวุธ ชิณวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เบอร์โทร 034-499-477-78 ต่อ 25
นายคุณัญญา แช่มช้อย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เบอร์โทร 034-499-477-78 ต่อ 19