นายชนินทร์ ปุจฉาการ

กำนันตำบลบางยาง

นายอมร บุญทองสุรดี

ผู้ใหญ้บ้านหมู่ที่ 1

นายชยุต แช่มช้อย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

นายเอกสิทธิ์ ปุจฉาการ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

นายจีรยุทธ ชมเจริญ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

นายเพิ่มศักดิ์ ฮีสวัสดิ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

นายสุชาติ ฉิมมณี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

นายดนัย ปุจฉาการ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

นายนิติพล น้อยบางยาง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9

นายอานนท์ อินทนนท์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10

นายดนุพล เงินชูกุล

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11

นายภูริวัฒน์ เหมือนมะณี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12

นายภูริทัต วีระนันทนากร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13