รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566)- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2566)- สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม- รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565)- รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)- รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม- รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)- รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563- รายงานผลการปฏิบัติงาน2559