แผนอัตรากำลัง
- การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร- รายงานผลการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล- รายงานผลการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล ประจำปี พ.ศ.2565- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง- แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ อบต.บางยาง- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง กำหนดส่วนราชการของอบต.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566