แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
- รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง- ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร- แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่- การวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566- นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ.2566-2570)- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง รอบ 12 เดือน- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง รอบ 6 เดือน- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565- นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2565- รายงานผลการดำเนินการการร้องเรียนการทุจริต ประจำราย 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565- ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ- รายงานการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน- ขั้นตอนการทำงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์- นโยบายมาตรฐานคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การณ์บริหารส่วนตำบลบางยาง- มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี- มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของราชการ- มาตรการป้องกันการรับสินบน- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม- มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริด หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง- การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร- เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562-2564