กองช่าง

นายบัญชา ชินคำหาญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสุพิชญ์นันทร์ พ่วงเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางอริยาภรณ์ ตั๊งสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวขนิษฐา ถมยาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายวรรณเฉลิม ประนม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายชาตรี พันธุ์ชาตรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวอัญชลี กวางเส็ง
คนงานทั่วไป