กองคลัง

นางพรรณรมณ โพพา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุพัตรา ชูสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวภัทรวดี โจทา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวประภาพรรณ มาศรีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวดวงกมล หมื่นจง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวศศิธร คล้ายเมฆ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจิรัติกุล อินตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายสาทิพย์ ปุจฉาการ
คนงานทั่วไป