กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

นางสาวกัญย์ปริยา เรืองกาญจนวัติ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางอำพร โสดารัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายปฎิพัทธ์ พูดเพราะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายบุรกิจ ระหงษ์
คนงานทั่วไป