ข้อมูลสภาพทั่วไป
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เข้าชมทั้งหมด 5298 ครั้ง

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

     องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมาย  เพื่อบริการประชาชน  และพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

  1. สภาพทั่วไป

                   ตำบลบางยางเป็นตำบลที่มีพื้นที่เป็นสีเขียว  มีเพียงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น สวนมะม่วง สวนฝรั่ง สวนกล้วยไม้ มีผลผลิตที่เป็นพืชเศรษฐกิจสามารถส่งออกต่างประเทศได้คือ กล้วยไม้

    1.1  ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร      ห่างจากที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน 15  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสมุทรสาคร 30 กิโลเมตร อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน

    1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  มีเนื้อที่  13.84  ตารางกิโลเมตร  (8,654  ไร่)

    1.3 ภูมิประเทศ  ตำบลบางยางเป็นที่ราบลุ่ม  ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน  มีอาณาเขต  ดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อ

อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม

ทิศใต้   

ติดต่อ

ตำบลสวนส้ม   อำเภอบ้านแพ้ว

ทิศตะวันออก

ติดต่อ

ตำบลท่าไม้  และเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

ทิศตะวันตก    

ติดต่อ

ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน

 

 

ตำบลคลองตัน ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว

    1.4 จำนวนหมู่บ้าน/จำนวนครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง 13  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่  1 

บ้านปากคลองบางยาง   

หมู่ที่  2 

บ้านบางยาง

หมู่ที่  3 

บ้านคลองโรงปูน

หมู่ที่  4 

บ้านคลองโรงปูน

หมู่ที่  5 

บ้านท่ากระบือ

หมู่ที่  6 

บ้านคลองวัดท่ากระบือ   

หมู่ที่  7 

บ้านคลองทวีผล

หมู่ที่  8 

บ้านคลองบางม่วง         

หมู่ที่  9 

บ้านท่าตอ                 

หมู่ที่  10

บ้านซากงซี                

หมู่ที่  11

บ้านอ่างทอง               

หมู่ที่  12

บ้านแหลมบางยาง      

หมู่ที่  13

บ้านโรงจักร                 

 

 

   1.5 จำนวนประชากรและครัวเรือน  (แยกตามรายหมู่บ้าน)   

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ประชากร

รวม (คน)

หลังคาเรือน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

1

ปากคลองบางยาง

33

29

62

37

2

บางยาง

66

69

135

50

3

คลองโรงปูน

79

81

160

63

4

คลองโรงปูน

210

207

417

135

5

ท่ากระบือ

269

273

542

174

6

คลองวัดท่ากระบือ

253

301

554

190

7

คลองทวีผล

199

226

425

111

8

คลองบางม่วง

139

170

309

89

9

ท่าตอ

56

60

116

32

10

ซากงซี

96

117

213

64

11

อ่างทอง

227

228

455

174

12

แหลมบางยาง

559

542

1,101

409

13

โรงจักร

299

337

636

321

 

รวม

2,485

2,640

5,125

1,849

 

ประชากรทั้งสิ้น 5,125 คน แยกเป็นชาย 2,485 คน หญิง 2,640 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 370.30 คนต่อตารางกิโลเมตร (*ที่มา สำนักทะเบียนอำเภอกระทุ่มแบน)

    1.6 ลักษณะภูมิอากาศ  มีลักษณะแบบฝนเมืองร้อน ทำให้อากาศเย็นและชุ่มชื้น

  1. สภาพทางเศรษฐกิจ

    2.1 อาชีพ 

          ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ปลูกต้นไม้ กล้วยไม้  พืชสวน เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน พื้นดินเหมาะสมในการประกอบอาชีพการเกษตร นอกจากนี้มีประชากรส่วนหนึ่งทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากใกล้กับเขตโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม

    2.2 การอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การบริการ

          ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง มีหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ที่ชำระภาษีโรงเรือนกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ดังนี้

1.

ร้านค้าประกอบการรายย่อย

จำนวน

60

แห่ง

2.

บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน

จำนวน

8

แห่ง

3.

บ้านเช่า

จำนวน

1

แห่ง

 

  1. ด้านสังคม

     3.1  การศึกษา

            ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง มีการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ดังนี้

  1. ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

                             - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากระบือ

                             - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอ่างทอง

                             - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางยาง

  1. ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

                             - โรงเรียนวัดท่ากระบือ

                             - โรงเรียนวัดอ่างทอง

                             - โรงเรียนวัดบางยาง

  1. ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกุศลวิทยา

       3.2 ศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม

 

ประชาชนในตำบลบางยางส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีวัดจำนวน 3 แห่ง ได้แก่

                             - วัดท่ากระบือ

                             - วัดอ่างทอง

                             - วัดบางยาง

       3.3 การสาธารณสุข

             ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง มีสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยาง

       3.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

             องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง มีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบและปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบางยางยังมีป้อมตำรวจประจำตำบลบางยาง 1 แห่ง

 

  1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       4.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง มีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีเขียว ไม่สามารถประกอบกิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมได้

 

  1. 5. การบริการพื้นฐาน

    5.1  การคมนาคม

หมู่ที่

ถนน คสล. (สาย)

ถนนหินคลุก (สาย)

ถนนแอสฟัลท์ติก (สาย)

รวม (สาย)

1. ปากคลองบางยาง

1

1

 

2

2. บางยาง

1

1

 

2

3. คลองโรงปูน

2

1

1

4

4. คลองโรงปูน

4

1

 

5

5. ท่ากระบือ

1

1

 

2

6. คลองวัดท่ากระบือ

2

1

2

5

7. คลองทวีผล

3

 

 

3

8. คลองบางม่วง

4

1

 

5

9. ท่าตอ

3

1

1

5

10. ซากงซี

1

 

 

1

11. อ่างทอง

3

 

 

3

12. แหลมบางยาง

6

1

 

7

13. โรงจักร

2

1

 

3

รวม

33

10

4

47

 

  5.2  แหล่งน้ำธรรมชาติ

ที่

ชื่อคลอง

ที่ตั้ง

ขนาด (เมตร)

จุดเริ่มต้น

กว้าง

ยาว

สูง

1

ดำเนินสะดวก

ม.1 ต.บางยาง จากปากคลองถึงสุดเขตตำบลบางยาง

56

0.5

5

*ติดแม่น้ำท่าจีน

2

โรงหีบ

ม.2 ต.บางยาง จากปากคลองถึงสุดเขต ต.บางยาง

6

0.5

2

*ติดแม่น้ำท่าจีน

3

ตาด้วง

ม.1 ต.หนองนกไข่ ม.4 ต.บางยาง เริ่มจากปากคลองโรงปูนถึงถนนบางยาง-หนองนกไข่

8

1.3

2

 

4

ยายหนู

ม.1 ต.หนองนกไข่ เริ่มจากคลองหนองนกไข่ถึงเขต ม.2 ต.หนองนกไข่ ม.3     ต.บางยาง

8

1

2

*ติดแม่น้ำท่าจีน

5

โรงปูน

ม.3,4 ต.บางยาง ม.1 ต.หนองนกไข่ เริ่มจากปากคลองถึงถนนบางยาง-หนองนกไข่

6

2

2.5

*ติดแม่น้ำท่าจีน

6

หนองนกไข่

ม.3 ต.บางยาง ม.2,3,4,5,7,8          ต.หนองนกไข่ เริ่มจากปากคลองถึงสุดเขต ต.บางยาง

12

4.8

4

*ติดแม่น้ำท่าจีน

7

นางนม

ม.3 ต.บางยาง ม.2,6 ต.หนองนกไข่ เริ่มจากปากคลองถึงสุดเขต ต.หนองนกไข่

10

4.9

2

*ติดแม่น้ำท่าจีน

8

หมู่ไผ่

ม.5 ต.บางยาง ม.1 ต.ท่าไม้ จากปากคลองถึงบ้าน นายเทือง บุญเสริม ต.บ้านใหม่

5

1.3

2

 

9

โรงสี

ม.5 ต.บางยาง เริ่มจากปากคลองถึงสุดเขต ม.5

6

0.5

2

*ติดแม่น้ำท่าจีน

10

แนวนิยม

ม.4,5,6 ต.บางยาง ม.1,7,8 ต.หนองนกไข่ เริ่มจากปากคลองถึงวัดหนองนกไข่

10

5.7

3

 

11

วัดท่ากระบือ

ม.5,6,7 ต.บางยาง เริ่มจากปากคลองถึงคลองทวีผล

12

2.5

4

*ติดแม่น้ำท่าจีน

12

ตาอ้อ

ม.5 ต.บางยาง เริ่มจากปากคลองถึงสุดเขต ต.บางยาง

4

0.5

2

*ติดแม่น้ำท่าจีน

13

บางม่วง

ม.5,8 ต.บางยาง เริ่มจากปากคลองถึงคลองยายเกตุ

12

2.7

4

*ติดแม่น้ำท่าจีน

14

คลองขวาง

(คลองชลประทาน)

ม.6,8 ต.บางยาง เริ่มจากปากคลองถึงสุดเขต ต.บางยาง

6

0.6

3

 

15

ยายเกตุ

ม.7 ต.บางยาง เริ่มจากปากคลองทวีผลถึงคลองบางม่วง

8

0.5

1.5

 

16

ทวีผล

ม.7 ต.บางยาง ม.5,6,7 ต.หนองนกไข่ เริ่มจากถนนรุ่งประชาบุญวัฒน์ ถึงคลองนางนม

8

3.9

4

 

17

แสวง

ม.8 ต.บางยาง เริ่มจากปากคลองถึงสุดเขต ต.บางยาง

6

1.5

2

 

18

ตาอุ๊

ม.8 ต.บางยาง เริ่มจากปากคลองถึงสุดเขต ต.บางยาง

6

2

3

 

19

บางประแดง

ม.8 ต.บางยาง เริ่มจากปากคลองบางม่วง ถึงสุดเขต ต.บางยาง

10

0.45

4

 

20

วัดอ่างทอง

ม.11 ต.บางยาง เริ่มจากปากคลองถึง บ้านนายเลิ้ม อวยพร

4

0.7

2

*ติดแม่น้ำท่าจีน

  

5.3  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 

หมู่บ้าน

จำนวนบ่อบาดาล

1. ปากคลองบางยาง

3

2. บางยาง

1

3. คลองโรงปูน

2

4. คลองโรงปูน

3

5. ท่ากระบือ

2

6. คลองวัดท่ากระบือ

4

7. คลองทวีผล

4

8. คลองบางม่วง

3

9. ท่าตอ

2

10. ซากงซี

1

11. อ่างทอง

2

12. แหลมบางยาง

4

13. โรงจักร

3

รวม

34