แผนบริหารความเสี่ยง
- รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566- แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566- รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565- แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565- แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564- รายงาน RM-1 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564- แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564