สำนักงานปลัด

นายจิตรวัฒน์ ปันอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนิศาชล ฮวบบางยาง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวอภิสราณัชช์ กิฬาลาช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวณัฐสุรางค์ แก้วมุก
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวสุดารัตน์ ศรีเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายทศพล อุปชา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางนิตยา รักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตนา ถาวรวยัคฆ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายศุภชาติ ตั๊งสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวศิริพร ทองสิมา
คนงานทั่วไป