ข่าวจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 22 มีนาคม 2567

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนบุญมี หมูที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 มีนาคม 2567

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลงหินคลุกปากซอย 1/1 ถนนประชาร่วมใจ 1 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 มีนาคม 2567

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 มีนาคม 2567

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และดูแลบริเวณรอบอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 กันยายน 2566

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.บางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 20 กันยายน 2566

ประกาศราคากลางในการจัดซื้่อจัดจ้างจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางม่วง หมู่ที่ 8 บริเวณที่ดินนายประพจน์ ศรีมณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 กันยายน 2566

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.บางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 15 กันยายน 2566

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.กันตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 สิงหาคม 2566

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอ่างทอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 มีนาคม 2566

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. แนวถนนพร้อมขยายไหล่ทางถนนประชาร่วมใจ 1 ซอย 18 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดนราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนคงดี หมู่ที่ 11,12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกถนนภักดีจำลองอุทิศ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 มกราคม 2566

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยายถนน ค.ส.ล.ด้านริมเขื่อนคลองยายหนู หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 มกราคม 2566

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.กันตลิ่งพังคลองยายหนู หมู่ที่ 3

เมื่อ 05 มกราคม 2566

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยายถนน ค.ส.ล.ด้านริมเขื่อนคลองยายหนู หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจ้างโครงการติดตั้งผ้าม่านในอาคารสำนักงาน อบต.บางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2565

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนอาม้าซากงซี หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2565

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2565

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจ้างโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และดูแลบริเวณรอบอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 กันยายน 2565

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจ้างเหมาบริการ คนสวน และดูแลรักษาความสะอาดรอบบริเวณภายนอกอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 27 กันยายน 2565

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายศาลอาม้าซากงซี หมูที่ 9,10 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 กันยายน 2565

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่อบต.บางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 13 กันยายน 2565

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางวี ค.ส.ล. ถนนรุ่งผลดีพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 กันยายน 2565

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการติตตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 24 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 กันยายน 2565

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางม่วง หมู่ที่ 8 บริเวณที่ดินนายประพจน์ ศรีมณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 กันยายน 2565

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายศาลอาม้าซากงซี หมู่ที่ 9,10 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 01 สิงหาคม 2565

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 19 กรกฏาคม 2565

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันดินพังทลาย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 กรกฏาคม 2565

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.กันตลิ่งพังคลองยายหนู หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 08 กรกฏาคม 2565

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 36,000 BTU จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 มิถุนายน 2565

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมตำบลคลองตัน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 21 มีนาคม 2565

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 มีนาคม 2565

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการจ้างโครงการจ้างปรับปรุงห้องทำงานนายก อบต.บางยาง, รองนายก อบต.บางยาง และเลขานุการนายก อบต.บางยาง ตามแบบแปลนที่ อบต.บางยาง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 มีนาคม 2565

ประกาศราคากลางในการจัดซื้่อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองตาอุ๊ หมู่ที่ 5,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 15 กันยายน 2564

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่อบต.บางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565)

เมื่อ 13 กันยายน 2564

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.แนวถนนเลียบคลองทวีผล หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 กันยายน 2564

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางม่วง หมู่ที่ 8 บริเวณที่ดินนายประพจน์ ศรีมณี

เมื่อ 07 กันยายน 2564

ประกาศราคากลางในการจัดซืั้อจัดจ้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล.ถนนรุ่งผลดี หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 31 สิงหาคม 2564

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลงหินคลุกถนนคงดี หมู่ที่ 11,12

เมื่อ 08 มิถุนายน 2564

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลงวัสดุหินคลุกซอยใจบางยาง หมู่ที่ 12

เมื่อ 08 มิถุนายน 2564

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลงหินคลุกซอยป้าตุ๊ หมู่ที่ 7

เมื่อ 08 มิถุนายน 2564

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลงหินคลุกถนนประชาร่วมใจ1 ซอย 18 หมู่ที่ 6

เมื่อ 08 มิถุนายน 2564

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการลงหินคุลถนนสายบุญญขนก หมู่ที่ 2

เมื่อ 08 มิถุนายน 2564

ประกาศราคากลางจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564)

เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน) ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 21 กรกฏาคม 2563

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกจากถนนสายพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 20 กรกฏาคม 2563

ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงลูกข่ายชนิดไร้สาย จำนวน 26 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 30 มิถุนายน 2563

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. กันตลิ่งพัง ถนนประชาร่วมใจ 1 ซอย 18 หมู่ที่ 6 ตำบลบางยาง

เมื่อ 25 มิถุนายน 2563

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. พร้อมปรับปรุงไหล่ทาง คสล. ถนนรุ่งประชาบุญวัฒน์ ภายในซอย 13 หมู่ที่ 8 ตำบลบางยาง

เมื่อ 25 มิถุนายน 2563

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 29 พฤษภาคม 2563

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 (บ้านท่ากระบือ) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 29 พฤษภาคม 2563

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน) ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (2)

เมื่อ 12 พฤษภาคม 2563

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน) ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด(1)

เมื่อ 12 พฤษภาคม 2563

ประกาศราคากลางโครงการริ้อถอนอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน)

เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจร ถนน คสล.รุ่งเจริญพร หมู่ที่ 4 ตำบลบางยาง

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกไหล่ทางถนนอ่างทองพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2562

ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกไหล่ทางถนนเจริญสวงษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2562

ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกถนนคงดี หมู่ที่ 11,12 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2562

ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกไหล่ทางถนนพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบนน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2562

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563)

เมื่อ 06 พฤศจิกายน 2562

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถและห้องเก็บของ หมู่ที่ 4 บ้านคลองโรงปูน ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 15 สิงหาคม 2562

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคลองชูกั๊ง บริเวณ หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน)

เมื่อ 02 สิงหาคม 2562

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนเลียบคลองตาอุ๊ บริเวณหมู่ที่ 5, 8

เมื่อ 02 สิงหาคม 2562

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร)

เมื่อ 10 มิถุนายน 2562

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 10 มิถุนายน 2562

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองยายหนู หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน)

เมื่อ 28 พฤษภาคม 2562

ประกาศราคากลางโครงการลงวัสดุหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ซอยใจบางยาง หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2562

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 4 คัน

เมื่อ 02 พฤษภาคม 2562

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองยายหนู หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน)

เมื่อ 04 มีนาคม 2562

ประกาศราคากลางโครงการลงวัสดุหินคลุกถนนประชาราษฎร์ร่วมใจ ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน)

เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561

ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกไหล่ทางถนนรุ่งผลดี หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร)

เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561

ประกาศราคากลางโครงลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางถนนคลองสองบาง ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 7 (บ้านคลองทวีผล)

เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561

ประกาศราคากลางโครงการลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางถนนคลองบางม่วง ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 8 (บ้านคลองบางม่วง)

เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561

ประกาศราคากลางโครงการจ้างจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อ 25 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางโครงการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้านฯ

เมื่อ 25 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุก ไหล่ทางถนนบ้านคลองบางม่วง ซอย 1 ทั้ง 2 ข้าง บริเวณ หมู่ที่ 8 (บ้านคลองบางม่วง)

เมื่อ 11 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุก ไหล่ทางถนนประชาร่วมใจ 1 ซอย 18 ทั้ง 2 ข้าง บริเวณ หมู่ที่ 6 (บ้านคลองวัดท่ากระบือ)

เมื่อ 11 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุก ไหล่ทางถนนถาวรทวีผล ทั้ง 2 ข้าง บริเวณ หมู่ที่ 5 (บ้านท่ากระบือ)

เมื่อ 11 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุก ไหล่ทางถนนรุ่งเจริญพร ทั้ง 2 ข้าง บริเวณ หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน)

เมื่อ 11 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุก ไหล่ทางถนนรุ่งเจริญพร ทั้ง 2 ข้าง บริเวณ หมู่ที่ 3,4 (บ้านคลองโรงปูน)

เมื่อ 11 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุก ไหล่ทางถนนสายกุศลพัฒนา ทั้ง 2 ข้าง หมู่ที่ 1 (บ้านบางยาง)

เมื่อ 11 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

เมื่อ 10 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมติดตั้งจำนวน 2 ชุด

เมื่อ 04 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศักดิ์วัฒนา หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน)

เมื่อ 03 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ

เมื่อ 08 สิงหาคม 2561

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุกซอยเลียบอุทิศทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 23 กรกฏาคม 2561

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางถนนวัดอ่างทอง บริเวณหมูที่ 11 (บ้านอ่างทอง) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 23 กรกฏาคม 2561

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุกทางซอยเกษตรร่วมใจทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 23 กรกฏาคม 2561

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุกทางถนนรุ่งเกษตรทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 23 กรกฏาคม 2561

ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำภาคเรียน ที่ 1/2561 (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561)

เมื่อ 10 พฤษภาคม 2561

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการลงวัสดุลูกรังและหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักสำเร็จรูป บริเวณหมู่ที่ 1 (บ้านบางยาง) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 21 มีนาคม 2561

ประกาศราคากลางการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2561)

เมื่อ 14 ธันวาคม 2560

ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561)

เมื่อ 25 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 25601 ถึง เดือนกันยายน 2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

เมื่อ 25 กันยายน 2560

ประกาศราคากลางการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนธันวาคม 2560)

เมื่อ 25 กันยายน 2560

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแหลมบางยาง-บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง) ตำบลบางยาง

เมื่อ 19 กันยายน 2560

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งผลดี หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง

เมื่อ 14 กันยายน 2560

ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน) บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บางยาง กำหนด

เมื่อ 12 กันยายน 2560

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนรุ่งผลดี หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง

เมื่อ 21 สิงหาคม 2560

ประกาศราคากลางโครงการฝังกลบท่อระบายน้ำเชื่อมถนนใหม่และก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 17 สิงหาคม 2560

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญสวงษ์ หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 17 สิงหาคม 2560

ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง

เมื่อ 16 สิงหาคม 2560

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนแนวถนนรุ่งเจริญพร หมู่ที่ ๔ (บ้านคลองโรงปูน) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บางยาง กำหนด

เมื่อ 08 สิงหาคม 2560

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังคลองชูกั้ง หมู่ที่ ๓ (บ้านคลองโรงปูน) ตำบลบางยาง

เมื่อ 08 สิงหาคม 2560

โครงการขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำหับเผย หมู่ที่ 9 (บ้านท่าตอ) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 27 กรกฏาคม 2560

โครงการติดตั้งกระจกโค้งและไฟกระพริบบริเวณปากทางถนนเจริญสวงษ์ หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 27 กรกฏาคม 2560

โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 12 กรกฏาคม 2560

โครงการวางท่อระบายน้ำ PVC หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 12 กรกฏาคม 2560

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรทางขึ้นลงถนนประชาร่วมใจ หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 12 กรกฏาคม 2560

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังเลียบคลองทวีผล หมู่ที่ 7 (บ้านคลองทวีผล) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 12 กรกฏาคม 2560

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 03 เมษายน 2567

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 22 มีนาคม 2567

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.บางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 20 กันยายน 2566

ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.บางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 18 กันยายน 2566

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.บางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 15 กันยายน 2566

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนคงดี หมู่ที่ 11,12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.แนวถนนพร้อมขยายไหล่ทางถนนประชาร่วมใจ 1 ซอย 18 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกถนนภักดีจำลองอุทิศ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 05 มกราคม 2566

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนอาม้าซากงซี หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2565

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.บางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 13 กันยายน 2565

ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 29 สิงหาคม 2565

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 26 กรกฏาคม 2565

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 26 กรกฏาคม 2565

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 21 กรกฏาคม 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 19 กรกฏาคม 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 08 กรกฏาคม 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมตำบลคลองตัน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 21 มีนาคม 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองตาอุ๊ หมู่ที่ 5,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 22 กันยายน 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่อบต.บางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 17 กันยายน 2564

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองตาอู๊ หมู่ที่ 5,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 15 กันยายน 2564

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่อบต.บางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 13 กันยายน 2564

ประกาศราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563

ประกาศราคาจ้าง

เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน) ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

เมื่อ 30 กรกฏาคม 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกจากถนนสายพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 29 กรกฏาคม 2563

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน) ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 21 กรกฏาคม 2563

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกจากถนนสายพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 20 กรกฏาคม 2563

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกจากถนนสายพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 20 กรกฏาคม 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงลูกข่ายชนิดไร้สาย จำนวน 26 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 09 กรกฏาคม 2563

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงลูกข่ายชนิดไร้สาย จำนวน 26 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 30 มิถุนายน 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 08 มิถุนายน 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 (บ้านท่ากระบือ) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 08 มิถุนายน 2563

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 29 พฤษภาคม 2563

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 (บ้านท่ากระบือ) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 29 พฤษภาคม 2563

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน) ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

เมื่อ 19 พฤษภาคม 2563

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน) ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

เมื่อ 12 พฤษภาคม 2563

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน) ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 30 เมษายน 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 06 พฤศจิกายน 2562

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถและห้องเก็บของ หมู่ที่ 4 บ้านคลองโรงปูน ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 15 สิงหาคม 2562

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร)

เมื่อ 10 มิถุนายน 2562

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 10 มิถุนายน 2562

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคสล.เลียบคลองยายหนู หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 28 พฤษภาคม 2562

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 4 คัน

เมื่อ 02 พฤษภาคม 2562

ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองยายหนู หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน)

เมื่อ 15 มีนาคม 2562

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองยายหนู หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน)

เมื่อ 04 มีนาคม 2562

ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

เมื่อ 28 มกราคม 2562

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562)

เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561

ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ครั้งที่ 2)

เมื่อ 06 กันยายน 2561

ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

เมื่อ 15 สิงหาคม 2561

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการลงวัสดุหินคลุกซอยเลียบอุทิศ ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 23 กรกฏาคม 2561

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางซอยเกษตรร่วมใจ ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 23 กรกฏาคม 2561

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางถนนวัดอ่างทอง บริเวณหมู่ที่ 11 (บ้านอ่างทอง) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 23 กรกฏาคม 2561

ประกาศและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางถนนรุ่งเกษตร ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 23 กรกฏาคม 2561

ประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการลงวัสดุลูกรังและหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักสำเร็จรูป บริเวณหมู่ที่ 1 (บ้านบางยาง)

เมื่อ 21 มีนาคม 2561

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2561)

เมื่อ 14 ธันวาคม 2560

ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนรุ่งผลดี หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง

เมื่อ 21 สิงหาคม 2560

ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญสวงษ์ หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 17 สิงหาคม 2560

ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการฝังกลบท่อระบายน้ำเชื่อมถนนใหม่และก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 17 สิงหาคม 2560

ประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเขื่อนแนวถนนรุ่งเจริญพร ม.4 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อ 08 สิงหาคม 2560

ประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเขื่นกันตลิ่งพังคลองชูกั๊ง ม.3 (บ้านคลองโรงปูน) ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อ 08 สิงหาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง และเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 (ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามโครงการชาญชราศึกษา ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 เมษายน 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)

เมื่อ 17 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าเต็นท์ (รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน) ตามโครงการชาญชรา ณ บางยาง ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการชาญชรา ณ บางยาง ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าติดตั้งเวที , ค่าเช่าเครื่องเสียง (รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน) ตามโครงการชาญชรา ณ บางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการชาญชรา ณ บางยาง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการชาญชรา ณ บางยาง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ Hino สีแดง เลขทะเบียน 81-8085 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 012-55-0001) เข้ารับการตรวจสภาพ , ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนบุญมี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการลงหินคลุกปากซอย 1/1 ถนนประชาร่วมใจ 1 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกระบะ) ยี่ห้อ FOTON สีเทา เลขทะเบียน กค 5239 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0006) เข้ารับการซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

เมื่อ 06 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์ วปร ฉลอง 72 พรรษา ขนาด 60x90 เซนติเมตร จำนวน 200 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน อบต.บางยาง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (บรรจุ 20 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 400 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกระบะ) FOTON สีเทา เลขทะเบียน กค 5238 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0007) เข้ารับการซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์หัวฉีดดับเพลิงชนิดด้ามปืน จำนวน 1 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง (สองแถว) เพื่อรับ-ส่งนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง (สองแถว) เพื่อรับ-ส่งนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักกีฬาอนุบาลและซื้อเสื้อกีฬาผู้ควบคุมทีม เพื่อใช้ในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ Toyota สีเทา เลขทะเบียน กข 2927 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0001) เข้ารับการตรวจสภาพ , ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการชาญชราสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09 มกราคม 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)

เมื่อ 04 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 25 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 20 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการชาญชราสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกระบะ) ยี่ห้อ FOTON เลขทะเบียน กค 5236 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0005) เข้ารับการตรวจสภาพ, ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 BTU และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 พฤศจิกายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมการประชุม ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลบางยาง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 พร้อมโครงไม้เสายูคาและติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 ตุลาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง และเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 ตุลาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกระบะ) ยี่ห้อ FOTON สีเทา เลขทะเบียน กค ๕๒๓๗ สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๔) เข้ารับการซ่อมระบบแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 ตุลาคม 2566

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

เมื่อ 26 ตุลาคม 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2566)

เมื่อ 20 ตุลาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างจัดทำป้ายกิจกรรมรณรงค์รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลบางยาง จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 ตุลาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ อบต.บางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 03 ตุลาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และดูแลบริเวณรอบอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๕-๖๓-๐๐๓๒ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๕-๖๓-๐๐๓๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางยาง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๒-๕๙-๐๐๒๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอ่างทอง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 11 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 01 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 01 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 สิงหาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 สิงหาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 สิงหาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง ยี่ห้อ BEST FOG หมายเลขครุภัณฑ์ 625-55-0004,625-57-0005 และเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ Swingfor หมายเลขครุภัณฑ์ 625-49-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 สิงหาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 สิงหาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 11 สิงหาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 25 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 สิงหาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 สิงหาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำใบประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ ตามโครงการฝึกอบรมหมู่บ้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบให้กับผู้ที่เข้าประกวดครัวเรือน/หมู่บ้านต้นแบบ ซึ่งดำเนินการในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 กรกฏาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 กรกฏาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือผ้า จำนวน 20 โหล ตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลบางยางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 กรกฏาคม 2566

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง จ้างเหงาตกแต่งรถแห่เทียน โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 กรกฏาคม 2566

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทียนพรรษาและเชิงเทียน เพื่อใช้ในโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 กรกฏาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 กรกฏาคม 2566

ประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566)

เมื่อ 21 กรกฏาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 กรกฏาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกระบะ) ยี่ห้อ FOTON สีเทา เลขทะเบียน กค 5239 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0006) เข้ารับการซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 กรกฏาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กรกฏาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กรกฏาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 10 กรกฏาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 กรกฏาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์เบนซินของเรือแสตนเลส จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 กรกฏาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ Hino สีแดง เลขทะเบียน 81-8085 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 012-55-0001) เข้ารับการตรวจสภาพ , ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 กรกฏาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 กรกฏาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ดินที่ตั้งวัดท่ากระบือ ตามโฉนดเลขที่ 14982 (บางส่วน) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ 1 งาน 54 ตารางวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาดความกว้าง 1.2 เมตร x ความยาว 2.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย และจ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ขนาดความกว้าง 1.2 เมตร x ความยาว 2.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 20 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย ขนาดความกว้าง 1.2 เมตร x ความยาว 2.4 เมตร และโครงไม้พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 มิถุนายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง และนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำภาคเรียนที่ 1-2566 (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 พฤษภาคม 2566

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และใบรับรองการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 800 ชุด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาปราบวัชพืช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบอกฉีดยา และเข็มฉีดยา ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 800 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม , อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการชาญชราสัมพันธ์ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการชาญชราสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 พฤษภาคม 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)

เมื่อ 24 เมษายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 เมษายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 21 เมษายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 เมษายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 เมษายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 เมษายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ลดอุบัติเหตุในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๖ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร x ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 10 เมษายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าเต็นท์ในการตั้งด่านรอง (ด่านชุมชน) ในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 10 เมษายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องสักการะ กิจกรรมจิตอาสา เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมจิตอาสา เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาดความยาว 980 เซนติเมตร x ความกว้าง 280 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมประชาชนด้านกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 ขนาดความยาว 3.00 เมตร x ความกว้าง 1.50 เมตร พับขอบเจาะตาไก่ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมประชาชนด้านกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 ขนาดความยาว 3.00 เมตร x ความกว้าง 1.50 เมตร พับขอบเจาะตาไก่ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม , อาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการอบรมประชาชนด้านกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ Toyota สีเทา เลขทะเบียน กข 2927 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0001) เข้ารับการตรวจสภาพ , ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (บรรจุ 20 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 400 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกระบะ) ยี่ห้อ FOTON สีเทา เลขทะเบียน กค 5239 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0006) เข้ารับการซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 20 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอ่างทอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะกำรเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของสมนาคุณในการดูงานโครงการชาญชราศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง) จำนวน 2 คัน ตามโครงการชาญชราศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการชาญชราศึกษา จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม, อาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 82 คน ตามโครงการชาญชราศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประกาศรับสมัครนักเรียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนคงดี หมู่ที่ 11,12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 15 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขคุรุภัณฑ์ 402-59-0023 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอ่างทอง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 10 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.แนวถนนพร้อมขยายไหล่ทางถนนประชาร่วมใจ 1 ซอย 18 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 10 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกถนนภักดีจำลองอุทิศ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)

เมื่อ 10 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมหมู่บ้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของสมนาคุณในการดูงานตามโครงการฝึกอบรมหมู่บ้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาดความกว้าง 1.2 เมตรxความยาว 2.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการฝึกอบรมหมู่บ้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมหมู่บ้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง (สองแถว) เพื่อรับ-ส่งนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง อำเภอกระุทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้สร่วมการแข่งขันประจำปี 2566 จำนวน 1 คน โดยวิธีเจาะจง

เมื่อ 02 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 01 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกระบะ) ยี่ห้อ FOTON แบบ ดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู สีเทา เลขตัวถัง MPSV2MBB4HA001069 เลขทะเบียน กค 5236 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0005) เข้ารับการตรวจสภาพ, ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ISUZU สีเทา เลขทะเบียน กค ๘๕๘๕ สมุทรสาคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง (สองแถว) เพื่อรับ-ส่งนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดราษฏร์บำรุง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประจำปี 2566 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักกีฬาอนุบาลและซื้อเสื้อวอร์มผู้ควยคุมทีม เพื่อใช้ในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประจำปี 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 31 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 มกราคม 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)

เมื่อ 27 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจะาจง

เมื่อ 23 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 23 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมการอบรมโครงการ ขนาดความกว้าง 1.2 เมตร x ความยาว 2.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการอาสาสมัครรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนอาม้าซากงซี หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 04 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 29 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 ธันวาคม 2565

ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เมื่อ 27 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลจุดตรวจและบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์พร้อมพัดลม สำหรับใช้จัดตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน (ด่านชุมชน) ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนอาม้าซากงซี หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 08 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 พร้อมโครงไม้เสายูคาและติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 01 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งผ้าม่านในอาคารสำนักงาน อบต.บางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 4 ล้อ ยี่ห้อ HONDA รุ่น CXV160-5.5 แรงม้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-54-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกระบะ) ยี่ห้อ ISUZU สีเทา เลขทะเบียน กค ๘๕๘๕ สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๒) เข้ารับการตรวจสภาพ, ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ Hino สีแดง เลขทะเบียน 81-8085 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 012-55-0001) เข้ารับการตรวจสภาพ , ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง และนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 15 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 ตุลาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลปลูกต้นไม้กิจกรรมรณรงค์รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ขนาดความกว้าง 1.2 เมตร x ความยาว 2.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจะาจง

เมื่อ 19 ตุลาคม 2565

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

เมื่อ 11 ตุลาคม 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565)

เมื่อ 07 ตุลาคม 2565

ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถส่วนกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 03 ตุลาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการ คนสวน และดูแลรักษาความสะอาดรอบบริเวณภายนอกอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และดูแลบริเวณรอบอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.บางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 27 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายอาม้าซากงซี หมู่ที่ 9,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 กันยายน 2565

ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางม่วง หมูที่ 8 บริเวณที่ดินนายประพจน์ ศรีมณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางวี ค.ส.ล. ถนนรุ่งผลดีพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง ยี่ห้อ BEST FOG หมายเลขครุภัณฑ์ 625-52-0003,625-55-0004 และ 625-57-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 24 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางม่วง หมู่ที่ 8 บริเวณที่ดินนายประพจน์ ศรีมณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 สิงหาคม 2565

ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายศาลอาม้าซากงซี หมู่ที่ 9,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาปราบวัชพืช จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายอาม้าซากงซี หมู่ที่ 9,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่ง จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องสักการะ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 21 กรกฏาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 21 กรกฏาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 21 กรกฏาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันดินพังทลาย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 20 กรกฏาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 กรกฏาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 36,000 BTU จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 กรกฏาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 กรกฏาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (www.bangyang.go.th) และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 11 กรกฏาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 11 กรกฏาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกระบะ) ยี่ห้อ FOTON แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู สีเทา เลขตัวถัง MP5v2MBBXHA เลขทะเบียน กค 5237 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0004) เข้ารับการซ่อมบำรุงรักษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง (สองแถว) เพื่อรับ-ส่งคณะกลองยาว โรงเรียนวัดท่ากระบือ ในโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 กรกฏาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทียนพรรษาและเชิงเทียน เพื่อใช้ในโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 กรกฏาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 กรกฏาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียน โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 กรกฏาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดซองพลาสติก ขนาด 50 กรัม จำนวน 4,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 กรกฏาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 กรกฏาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์เบนซินของเรือแสตนเลส หมายเลขครุภัณฑ์ 033-57-0002

เมื่อ 27 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมการอบรมโครงการ และป้ายไวนิล Big Cleaning Day กิจกรรมรณรงค์รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 20 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องสักการะ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง และนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกระบะ) ยี่ห้อ FOTON สีเทา เลขทะเบียน กค 5239 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0006) เข้ารับการซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขนาดความยาว ๒.๔๐ เมตร x ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร พับขอบเจาะตาไก่ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขนาดความยาว ๒.๔๐ เมตร x ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร พับขอบเจาะตาไก่ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (บรรจุ 20 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ HINO เลขทะเบียน 81-8085 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 012-55-0001) เข้ารับการตรวจสภาพ,ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล.เชื่อมตำบลคลองตัน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 12 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าเต็นท์ในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 ในวันที่ 11-17 เมษายน 2565 จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ คนสวน และดูแลรักษาความสะอาดรอบบริเวณภายนอกอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของ อบต.บางยาง จำนวน 17 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายแตนดี้รณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมขาตั้ง จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกระบะ) ยี่ห้อ FOTON สีเทา เลขทะเบียน กค 5238 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0007) เข้ารับการตรวจสภาพ, ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างปรับปรุงห้องทำงานนายก อบต.บางยาง, รองนายก อบต.บางยาง และเลขานุการนายก อบต.บางยาง ตามแบบแปลนที่ อบต.บางยาง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาปราบวัชพืช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (บรรจุ 20 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกระบะ) ยี่ห้อ FOTON เลขทะเบียน กค 5236 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0005) เข้ารับการตรวจสภาพ, ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อคนิรภัย จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 01 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาดความกว้าง 1.2 เมตรxความยาว 2.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแว่นครอบตานิรภัย จำนวน 44 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประกาศรับสมัครนักเรียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกระบะ) ยี่ห้อ FOTON สีเทา เลขทะเบียน กค 5239 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0006) เข้ารับการตรวจสภาพ, ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อ ย้าย ติดตั้ง รายการตกแต่งเวทีห้องประชุมใหญ่ (เวที) (รหัสสินทรัพย์ ๐๐๕ ๕๔ ๐๐๑๘) ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เสียภาษีประจำปี 2565 พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 31 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พร้อมสายคล้องคอ จำนวน ๔๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์สำหรับใช้ตั้งจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 ธันวาคม 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองตาอุ๊ หมู่ที่ 5,8

เมื่อ 28 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องสักการะ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง และนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ของหน่วยเลือกตั้งที่ 14 เขตเลือกตั้งที่ 13 หมู่ที่ 13 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ของหน่วยเลือกตั้งที่ 13 เขตเลือกตั้งที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ของหน่วยเลือกตั้งที่ 12 เขตเลือกตั้งที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ของหน่วยเลือกตั้งที่ 11 เขตเลือกตั้งที่ 11 หมู่ที่ 11 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ของหน่วยเลือกตั้งที่ 10 เขตเลือกตั้งที่ 10 หมู่ที่ 10 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ของหน่วยเลือกตั้งที่ 9 เขตเลือกตั้งที่ 9 หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ของหน่วยเลือกตั้งที่ 8 เขตเลือกตั้งที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ของหน่วยเลือกตั้งที่ 7 เขตเลือกตั้งที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ของหน่วยเลือกตั้งที่ 6 เขตเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ของหน่วยเลือกตั้งที่ 5 เขตเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ของหน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 4 หมู่ที่ 4 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ของหน่วยเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ของหน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ของหน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๒๐ หลัง เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ผ้าฟางฟ้าขาว ขนาด 1.8 เมตร x 7.5 เมตร จำนวน 12 ม้วน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง ขนาดใหญ่ จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 41 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การเลือกตั้ง จำนวน 5 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายรัดหีบบัตร ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตราประทับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 3 อัน ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564

ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เมื่อ 03 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นพับการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกระบะ) ยี่ห้อ ISUZU สีเทา เลขทะเบียน กค 8585 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0002) เข้ารับการตรวจสภาพ, ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก จำนวน 48 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 ตุลาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564)

เมื่อ 26 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบกล้องวงจรปิด และระบบการสื่อสารด้วยเสียงแบบสแตนด์อโลน (Intercom) ในโรงพยาบาลสนามในชุมชนหรือ ศูนย์พักคอยคนสาคร(กระทุ่มแบน ศูนย์ 5) (ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 20 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองตาอุ๊ หมู่ที่ 5,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 12 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่ง จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องสักการะ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าเต็นท์รับสมัคร ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ คนสวน และดูแลรักษาความสะอาดรอบบริเวณภายนอกอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต้นท์สำหรับใช้เป็นที่ปฏิบัติงานป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงพยาบาลสนามในชุมชน หรือ ศูนย์พักคอยคนสาคร (กระทุ่มแบน ศูนย์ 5) จำนวน 7 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลสนามในชุมชน หรือศูนย์พักคอย คนสาคร (กระทุ่มแบน ศูนย์5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่อบต.บางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 30 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองโรงสี และคลองคุณครูปุญลักษณ์ ระหงษ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของ อบต.บางยาง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการติดตั้งพร้อมเซ็ทระบบและแนะนำ วิธีใช้งาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งจราจร จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางม่วง หมู่ที่ 8 บริเวณที่ดินนายบุญยืน ฮวบบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

เมื่อ 13 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.แนวถนนเลียบคลองทวีผล หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล.ถนนุร่งผลดี หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องยนต์เรือ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะกำรเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ “ศูนย์ประสานการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 สมุทรสาคร” จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะกำรเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลวิสัยทัศน์ อบต.บางยาง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 10 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์สำหรับใช้เป็นที่ปฏิบัติงานป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในโรงพยาบาลนามในชุมชน หรือศูนย์พักคอยคนสาคร (กระทุ่มแบน ศูนย์ 5) จำนวน 7 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 กรกฏาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลสนามในชุมชน หรือ ศูนย์พักคอยคนสาคร (กระทุ่มแบน ศูนย์ 5) ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564-30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 กรกฏาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกระบะ) ยี่ห้อ ISUZU แบบ TFR86JCQH4(M) สีเทา เลขตัวถัง MP1TFR86JFG051452 เลขทะเบียน กค 8585 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0002) เข้ารับการซ่อมบำรุงรักษา กับทางบริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋นครปฐม จำกัด (สาขาสามพราน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 กรกฏาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กรกฏาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (www.bangyang.go.th) และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 กรกฏาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 กรกฏาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 กรกฏาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 กรกฏาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)

เมื่อ 05 กรกฏาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับเด็กพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 3 ศูนย์ และนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 3 โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงหินคลุกถนนคงดี หมู่ที่ 11,12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงหินคลุกถนนประชาร่วมใจ 1 ซอย 18 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงหินคลุกถนนสายบุญญขนก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงหินคลุกซอยป้าตุ๊ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงวัสดุหินคลุกซอยใจบางยาง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (บรรจุ 20 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที (200 มิลลิลิตร) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 01 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออ่างล้างหน้าสแตนเลส แบบใช้เข่าเปิดน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 พฤษภาคม 2564

ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ยี่ห้อ Hino แบบ กระบะบรรทุก (มีเครื่องทุ่นแรง) สีแดง เลขทะเบียน 81-8085 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 012-55-0001) เข้ารับการตรวจสภาพ , ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษาปั๊มคลัทช์ล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 พฤษภาคม 2564

ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายาง จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากระบือ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอ่างทอง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานภานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางยาง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 เมษายน 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)

เมื่อ 23 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของ อบต.บางยาง จำนวน 17 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

เมื่อ 04 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางยาง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 ชุด

เมื่อ 02 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ากระบือ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 ชุด

เมื่อ 02 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก(รถกระบะ) ยี่ห้อ FOTON แบบ ดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู สีเทา เลขตัวถัง MP5V2MBBOHA001070 ทะเบียน กค 5239 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0006) เข้ารับการตรวจสภาพ, ตรวจเช็คตามระยะทางและซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ FOTON เลขทะเบียน กค 5236 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0005) เข้ารับการตรวจสภาพ,ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือผู้ถูกกักตัวใน Local Quarantine, สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือผู้ถูกกักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน Local Quaantine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเต้นท์สำหรับใช้เป็นที่ปฏิบัติงานป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน Local Quarantine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน Local Quarantine จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 21 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 มกราคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)

เมื่อ 15 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 มกราคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 โครงไม้พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) จำนวน 1 ลูก

เมื่อ 07 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหาร ตามโครงการชาญชราสัมพันธ์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง และนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกระบะ) ยี่ห้อ ISUZU สีเทา เลขทะเบียน กค 8585 สมุทรสาคร เข้ารับการตรวจสภาพ, ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

เมื่อ 30 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหาร ตามโครงการชาญชราสัมพันธ์ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการชาญชราสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และดูแลบริเวณรอบอาคารสำนักงาน เพื่อรักษาทรัพย์สินทั้้งภายในอาคารสำนักงาน และภายนอกอาคารสำนักงาน ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กันยายน 2563

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 10 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ

เมื่อ 03 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Toyota สีเทา เลขทะเบียน กข 2927 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0 001) เข้ารับการตรวจสภาพ ,ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 21 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน) ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 19 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกจากถนนสายพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 18 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งป้ายเตือน จำนวน 3 จุด บนถนนเลียบคลองทวีผล หมู่ที่ 7 ตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.ซอยอาม้า ซอย 1 หมู่ที่ 10 ตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 11 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงลูกข่ายไร้สาย จำนวน 26 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 30 กรกฏาคม 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

เมื่อ 29 กรกฏาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่บริเวณวัดบางยาง ตำบลบางยาง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23 กรกฏาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 21 กรกฏาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (www.bangyang.go.th) และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09 กรกฏาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 กรกฏาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 กรกฏาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.กันตลิ่งพัง ถนนประชาร่วมใจ 1 ซอย 18 หมู่ที่ 6 ตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.พร้อมปรับปรุงไหล่ทาง คสล.ถนนรุ่งประชาบุญวัฒน์ภายใยซอย 13 หมู่ที่ 8 ตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ยี่ห้อ Hino สีแดง ทะเบียน 81-8085 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 012-55-0001) เข้ารับการตรวจสภาพ,ตรวจเช็คระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาปราบวัชพืช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๓ (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 23 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ (บ้านท่ากระบือ) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 23 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแผ่นพับโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และแผ่นพับป้องกันโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และวิธีการใส่และถอดหน้ากากอนามัย ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ

เมื่อ 25 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เมื่อ 22 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เมื่อ 22 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เมื่อ 22 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เมื่อ 22 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารบันทึกการสำรวจครัวเรือนปลอดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เมื่อ 21 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ และป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เมื่อ 21 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแผ่นพับป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 21 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง และนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 เมษายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)

เมื่อ 28 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกระบะ) ยี่ห้อ ISUZU แบบ TFR86JCQH4(M) สีเทา เลขตัวถัง MP1TFR86JFG051452 เลขทะเบียน กค 8585 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0002) เข้ารับการซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพพย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ร่วมรณรงค์ป้องกันและให้ความรู้การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

เมื่อ 07 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมBig Cleaning Day จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

เมื่อ 07 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 01 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 31 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กล้อง CCTV) ได้แก่ 1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด IP (แบบติดตั้งภายนอกอาคาร) หมายเลขครุภัณฑ์ 502-59-0002 2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด IP (แบบติดตั้งภายนอกอาคาร) หมายเลขครุภัณฑ์ 502-59-0003 3.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย) หมายเลขครุภัณฑ์ 502-59-0004 และ 4.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 8 ช่อง) หมายเลขครุภัณฑ์ 502-59-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณืในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันตามโครงการอบรมให้ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประเป๋าใส่เอกสาร และวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการขนาดความกว้าง 1.2 เมตรxความยาว 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการอบรมให้ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการชาญชราสัมพันธ์ ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหาร ตามโครงการชาญชราสัมพันธ์ ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาปราบวัชพืช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5X3 เมตร ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดิื่ม และอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วม โครงาการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการริื้อถอนอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน)

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าถังพร้อมเติมน้ำยาเครื่องดับเพลิง (ชนิด CO2) จำนวน 16 ใบ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์จำลองสถานการณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันแก็สโซฮอล 95) จำนวน 50 ลิตร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับการตรวจสภาพ, ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน และกระเป๋าผ้าใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโดยสาร ไม่ประจำทาง (สองแถว) ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเบนซิน) ตามโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่ม และจัดหาอาหารและน้ำดื่ม ตามโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเติมน้ำยาเครื่องดับเพลิง (ชนิดเคมีแห้ง) ตามโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการรณรงค์การลดปริมาณและกำจัดขยะตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขนาด เอ4 กระดาษอาร์ตมัน 120 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า 3 พัน จำนวน 1,600 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 31 มกราคม 2563

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินและกระเป๋าผ้าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการรณรงค์การลดปริมาณและกำจัดขยะตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 31 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการรณรงค์การลดปริมาณและกำจัดขยะตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 31 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ตามโครงการรณรงค์การลดปริมาณและกำจัดขยะตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 31 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหาร ตามโครงการชาญชราสัมพันธ์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 21 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 20 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 20 มกราคม 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562)

เมื่อ 13 มกราคม 2563

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปสำหรับใส่พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 10 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่ง จัดสถานที่ ตามโครงการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 10 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับประชาคมหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน และประชาคมตำบล รวมทั้ง 13 หมู่บ้าน ตามโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหาร ตามโครงการชาญชราสัมพันธ์ ในวันที่ 3 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม) จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรางยาง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรางยาง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง

เมื่อ 03 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรางยาง จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉาะเจาะจง

เมื่อ 02 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการชาญชราสัมพันธ์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคเอดส์ และป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคเอดส์พร้อมโครงไม้ และติดตั้ง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหาร ตามโครงการชาญชราสัมพันธ์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัด ขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563)

เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงหินคลุกถนนคงดี หมู่ที่ 11,12 ตำบลบางยาง

เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงหินคลุกไหล่ทางถนนพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง

เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงหินคลุกไหล่ทางถนนอ่างทองพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบางยาง

เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงหินคลุกไหล่ทางถนนเจริญสงษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางยาง

เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหาร ตามโครงการชาญชราสัมพันธ์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการชาญชราสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 ตุลาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

เมื่อ 21 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และดูแลบริเวณรอบอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 01 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 2 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 กันยายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรโข่งสะพายไหล่ ขนาด 15 วัตต์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 11 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และจัดหาอาหารกลางวัน ตามโครงการอบรมประชาชนด้านกฎหมาย ในวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน และกระเป๋าผ้าใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแลเะสิ่งแวดล้อมตำบลบางยาง

เมื่อ 06 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ป้ายไวนิลกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ และป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบางยาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมประชาชนด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถและห้องเก็บของ หมู่ที่ 4 บ้านคลองโรงปูน ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 02 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง ในวันที่ 3 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.

เมื่อ 26 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างติดตั้ง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อบต.บางยาง

เมื่อ 26 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ตามโครงการฝึกอบรมการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน และกระเป๋าผ้าใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อ 09 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกถนนเลียบคลองตาอุ๊ บริเวณหมู่ที่ 5,8

เมื่อ 07 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคลองชูกั๊ง บริเวณหมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน)

เมื่อ 07 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยจัดซื้ออุปกรณ์ และวัตถุดิบ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 กรกฏาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 กรกฏาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)

เมื่อ 30 กรกฏาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 กรกฏาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 กรกฏาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 10 กรกฏาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้ัอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 กรกฏาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 กรกฏาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 กรกฏาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 กรกฏาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 กรกฏาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถยนต์ส่วนกลาง ตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 กรกฏาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเทียนแผ่น เชิงเทียนโลหะ และไส้เทียน จำนวน 3 รายการ ตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 กรกฏาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสาร ไม่ประจำทาง (สองแถว) ตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 กรกฏาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 กรกฏาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 01 กรกฏาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

เมื่อ 01 กรกฏาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ไม้วางของ (โล่ง) 2 ชั้น ชั้นละ 5 ช่อง รวมทั้งหมดมี 10 ช่อง จำนวน 6 ตู้้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญท้องถิ่น ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนิราคา ค่าจ้างเช่าเต้นท์ รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหกถังส่งน้ำ หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 25 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหกถังส่งน้ำ หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร)

เมื่อ 25 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 21 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองยายหนู หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน)

เมื่อ 14 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกระบะ) ยี่ห้อ ISUZU แบบ TFR86JCQH4(M) สีเทา เลขตัวถัง MP1TFR86JFG051452 เลขทะเบียน กค 8585 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0002) เข้ารับการ ตรวจสภาพ, ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากป้องกันสารเคมีพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารอบรมตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางยาง ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ป้ายไวนิลกิจกรรมรวมพลังบางยาง พิชิตภัยโรคไข้เลือดออก ป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมโครงไม้และติดตั้ง และป้ายสติกเกอร์รณรงค์โรคไข้เลือดออกพิมพ์ละเอียดรัดลงแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมด้ามจับ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 4,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณ ตามโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางยาง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบางยาง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ Toyota สีเทา เลขทะเบียน กข 2927 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0001) เข้ารับการซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ Hino สีแดง เลขทะเบียน 81-8085 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 012-55-0001) เข้ารับการตรวจสภาพ, ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมติดตั้ง ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 4 คัน

เมื่อ 22 พฤษภาคม 2562

ปรเะกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงวัสดุหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ซอยใจบางยาง หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 22 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

เมื่อ 17 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรมฯ

เมื่อ 16 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,500 ชุด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ และชุดนิทรรศการเอ็กซ์เฟรม 7 โรค ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า และแผ่นพับโรคอุจจาระร่วง และอหิวาตกโรค ฯ

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในห้วงหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดซื้อตรายาง จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23 เมษายน 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2

เมื่อ 18 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการชาญชรา ณ บางยาง ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการชาญชรา ณ บางยาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล่องพลาสติกมีฝาปิด,มีล้อ ขนาดความจุ 70.5 ลิตร จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ตามโครงการชาญชรา ณ บางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการชาญชรา ณ บางยาง ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเวที , ค่าเช่าพัดลม รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ตามโครงการชาญชรา ณ บางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการชาญชรา ณ บางยาง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเช่าเครื่องเสียง รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ตามโครงการชาญชรา ณ บางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างตกแต่ง จัดสถานที่ ตามโครงการชาญชรา ณ บางยาง ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของ อบต.บางยาง จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเคลือบบัตร จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ยี่ห้อ SYNDOME หมายเลขครุภัณฑ์ 504-56-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งป้ายจราจรภายในตำบลบางยาง รวมจำนวน 34 ป้าย

เมื่อ 21 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายาง จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับประชาคมหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน และประชาคมตำบล รวมทั้ง 13 หมู่บ้าน ตามโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคาซื้อยาปราบวัชพืช จำนวน 2 รายการ

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพและไม่จำเป้นต้องใช้ในราชการ

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 2 รายการ ตามโครงการรณรงค์การลดปริมาณและกำจัดขยะตำบลบางยาง

เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเติมน้ำยาเครื่องดับเพลิง (ชนิดเคมีแห้ง) ตามโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่ม และจัดหาอาหารและน้ำดื่ม ตามโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการรณรงค์การลดปริมาณและกำจัดขยะตำบลบางยาง

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ตามโครงการรณรงค์การลดปริมาณและกำจัดขยะตำบลบางยาง

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ และป้ายไวนิลกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการรณรงค์การลดปริมาณและกำจัดขยะตำบลบางยาง

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเบนซิน) ตามโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA สีเทา เลขทะเบียน กข 2927 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0001) เข้ารับการตรวจสภาพ, ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้นั่งสี่ตอน) ยี่ห้อ Toyota สีเทา เลขทะเบียน นข 1414 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0003) เข้ารับการตรวจสภาพ, ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 21 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M453N หมายเลขเครื่อง 13001122 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-58-0004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

เมื่อ 21 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาจง

เมื่อ 14 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง ในวันที่ 3 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระเงินค่าภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อ 24 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

เมื่อ 14 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคเอดส์ และป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคเอดส์ พร้อมโครงไม้ และติดตั้ง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

เมื่อ 14 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางถนนคลองบางม่วง ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 8 (บ้านคลองบางม่วง)

เมื่อ 03 ธันวาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงวัสดุหินคลุกถนนประชาราษฏร์ร่วมใจ ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน)

เมื่อ 03 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงหินคลุกไหล่ทางถนนรุ่งผลดี หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร)

เมื่อ 03 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางถนนคลองสองบาง ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 7 (บ้านคลองทวีผล)

เมื่อ 03 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหาร ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562)

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปาภายในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ตามหมายเลขพัสดุ 005-53-0014) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกระบะ) ยี่ห้อ ISUZU แบบ TFR86JCQH4(M) สีเทา เลขตัวถัง MP1TFR86JFG051452 เลขทะเบียน กค 8585 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0002) เข้ารับการ ตรวจสภาพ, ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหาร ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 ตุลาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

เมื่อ 30 ตุลาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 ตุลาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตอบต.บางยาง

เมื่อ 28 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อ 28 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และดูแลรักษาทรัพย์สินทั้งภายในอาคารสำนักงานฯ

เมื่อ 28 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางถนนรุ่งเจริญพร ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน)

เมื่อ 14 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางถนนถาวรทวีผล ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 5 (บ้านท่ากระบือ)

เมื่อ 14 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางถนนสายกุศลพัฒนา ทั้ง 2 ข้าง หมู่ที่ 1 (บ้านบางยาง)

เมื่อ 14 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางถนนรุ่งเจริญพร ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 3,4 (บ้านคลองโรงปูน)

เมื่อ 14 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางถนนประชาร่วมใจ 1 ซอย 18 ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 6 (บ้านคลองวัดท่ากระบือ)

เมื่อ 14 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางถนนบ้านคลองบางม่วง ซอย 1 ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 8 (บ้านคลองบางม่วง)

เมื่อ 14 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบางยาง

เมื่อ 13 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบางยาง

เมื่อ 13 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 15 ป้าย และป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน 10 ป้าย ตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบางยาง

เมื่อ 13 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ

เมื่อ 13 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ

เมื่อ 13 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 8 ป้าย ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ

เมื่อ 13 กันยายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

เมื่อ 13 กันยายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

เมื่อ 13 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียน วันที่ 14 กันยายน 2561

เมื่อ 12 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 11 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 11 กันยายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ

เมื่อ 07 กันยายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศักดิ์วัฒนา หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน)

เมื่อ 07 กันยายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่ม และจัดหาอาหารและน้ำดื่ม ตามโครงการอบรมประชาชนด้านกฎหมาย ในวันที่ 11 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 กันยายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมประชาชนด้านกฎหมาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 กันยายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมประชาชนด้านกฎหมาย จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 กันยายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 กันยายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ตามหมายเลขครุภัณฑ์ 005-53-0014) ชั้นล่างจำนวน 2 ห้อง และชั้นบนจำนวน 1 ห้อง รวมจำนวน 3 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 กันยายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 กันยายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 31 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 31 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 31 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 31 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง ในวันที่ 3 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 20 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าคลุมโต๊ะ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ Hino แบบ กระบะบรรทุก (มีเครื่องทุ่นแรง) สีแดง เลขทะเบียน 81-8085 สมุทรสาคร เข้ารับการซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ 4 จุด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุกซอยเลียบอุทิศ ท้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 07 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางถนนรุ่งเกษตร ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 07 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางซอยเกษตรร่วมใจ ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 07 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางถนนวัดอ่างทอง บริเวณหมู่ที่ 11 (บ้านอ่างทอง)

เมื่อ 07 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561

เมื่อ 26 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถโดยสารไม่ประจำทาง (สองแถว) ตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งรถยนต์ส่วนกลางตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทนเนอร์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทียนแผ่น และเชิงเทียนโลหะ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการรณรงค์การลดปริมาณและกำจัดขยะตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 10 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 10 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กล้อง CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ HINO สีแดง ทะเบียน 81-8085 สมุทรสาคร เข้ารับการตรวจสภาพ ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA สีเทา เลขทะเบียน กข 2927 สมุทรสาคร เข้ารับการซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้งานภายในกองช่าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 80 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาปราบวัชพืช จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 11 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายาง จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกระบะ) ยี่ห้อ ISUZU แบบ TFR86JCQH4(M) สีเทา เลขตัวถัง MP1TFR86JFG051452 เลขทะเบียน กค 8585 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0002) เข้าซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหอกระจายข่าวไร้สาย จำนวน 9 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 01 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว ในวันที่ 11 เมษายน 2561 จำนวน 270 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์พร้อมพัดลม จำนวน 8 ชุด ตามโครงการผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงวัสดุลูกรังและหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บริเวณหมู่ที่ 1 (บ้านบางยาง)

เมื่อ 30 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกระบะ) ยี่ห้อ ISUZU แบบ TFR86JCQH4(M) สีเทา เลขตัวถัง MP1TFR86JFG051452 เลขทะเบียน กค 8585 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0002) เข้ารับการ ตรวจสภาพ, ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 20 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 20 มีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ

เมื่อ 20 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทนเนอร์ (ตลับหมึก) สำหรับเครื่องแฟกซ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ (บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม) จำนวน 250 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 2 คัน ตามโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

เมื่อ 20 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งผลดี หมู่ที่ 13 ตำบลบางยาง

เมื่อ 26 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารในการประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อ 05 ตุลาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนรุ่งผลดี หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง

เมื่อ 11 กันยายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนแนวถนนรุ่งเจริญพร หมู่ที่ 4 ตำบลบางยาง

เมื่อ 31 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

เมื่อ 19 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างเขื่อนแนวถนนรุ่งเจริญพร หมู่ที่ 4 ตำบลบางยาง

เมื่อ 25 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการผังกลบท่อระบายน้ำเชื่อมถนนใหม่และก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง) ตำบลบางยาง

เมื่อ 07 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนรุ่งผลดี หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง

เมื่อ 11 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 01 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลำโพงและเพาเวอร์แอมป์ จำนวน 4 เครื่อง

เมื่อ 18 ตุลาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีน (เสื้อและกางเกง) สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางยาง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศยกเลิกโครงการติดตั้งกระจกโค้งและไฟกระพริบบริเวณปากทางถนนเจริญสวงษ์ หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 15 สิงหาคม 2560

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจ้างก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังคลองชูกั๊ง ม.3 (บ้านคลองโรงปูน) ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อ 25 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายาง จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย

เมื่อ 29 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ Toyota สีบรอนซ์เงิน เลขทะเบียน กข 2927 สมุทรสาคร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0001) เข้ารับการตรวจสภาพ, ตรวจเช็คตามระยะทาง และซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังคลองชูกั๊ง หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน) ตำบลบางยาง

เมื่อ 31 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญสวงษ์ หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง) ตำบลบางยาง

เมื่อ 07 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญสวงษ์ หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง) ตำบลบางยาง

เมื่อ 07 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561)

เมื่อ 28 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ และป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้การทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 1 ป้าย

เมื่อ 18 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระเงินภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อ 19 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาปราบวัชพืช จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเต็นท์ ขนาด 5.00 x 8.00 x 2.50 จำนวน 2 หลัง สำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญา ท้องถิ่น 2561

เมื่อ 29 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางยาง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารอบรม และเอกสารบันทึกการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจ้างก่อสร้างเขื่อนแนวถนนรุ่งเจริญพร ม.4 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อ 25 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังคลองชูกั๊ง หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน) ตำบลบางยาง

เมื่อ 25 สิงหาคม 2560

ประกาศยกเลิกโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง

เมื่อ 11 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เมื่อ 07 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน) ตำบลบางยาง บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

เมื่อ 19 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแหลมบางยาง-บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง

เมื่อ 26 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 ตุลาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายบรรจุกระสอบทราย จำนวน 160 ลูกบาศก์เมตร

เมื่อ 13 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้นั่งสี่ตอน)

เมื่อ 28 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง (สองแถว) ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณ ตามโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางยาง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังคลองชูกั๊ง ม.3 (บ้านคลองโรงปูน) ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อ 25 สิงหาคม 2560

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างเขื่อนแนวถนนรุ่งเจริญพร ม.4 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อ 25 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการฝังกลบท่อระบายน้ำเชื่อมถนนใหม่และก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง) ตำบลบางยาง

เมื่อ 07 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโทนเนอร์ (ตลับหมึก) - หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องปริ้นท์เตอร์ จำนวน 1 รายการ

เมื่อ 18 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารในการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

เมื่อ 04 ตุลาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 4 ป้าย

เมื่อ 19 ตุลาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2561)

เมื่อ 31 ตุลาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติ จำนวน 100 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 25 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ และชุดนิทรรศการโรลอัพการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการรณรงค์การลดปริมาณและกำจัดขยะตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 31 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวมจำนวน 5 รายการ

เมื่อ 20 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางยาง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางยาง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัะสดุสำนักงาน ตามโครงการอบรมให้ความรู้การทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน รวมจำนวน 8 รายการ

เมื่อ 18 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนธันวาคม 2560)

เมื่อ 02 ตุลาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทนเนอร์ (ตลับหมึก) สำหรับเครื่องแฟกซ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการนันทนาการ สานความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวันประมูลเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานประมูลโครงการจ้างก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังคลองชูกั๊ง ม.3 (บ้านคลองโรงปูน) ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อ 25 สิงหาคม 2560

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวันประมูลเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานประมูลโครงการจ้างก่อสร้างเขื่อนแนวถนนรุ่งเจริญพร ม.4 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อ 25 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง

เมื่อ 06 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโทนเนอร์ (ตลับหมึก) - หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องปริ้นท์เตอร์ จำนวน 4 รายการ

เมื่อ 07 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ

เมื่อ 24 ตุลาคม 2560

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 21 พฤษภาคม 2567

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 17 เมษายน 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่1)

เมื่อ 27 มีนาคม 2567

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่ิมเติม ครั้งที่ 1

เมื่อ 27 มีนาคม 2567

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 27 มีนาคม 2567

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 26 มกราคม 2567

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 26 มกราคม 2567

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 25 ธันวาคม 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อ 28 กันยายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 28 กันยายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 28 กันยายน 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 28 กันยายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อ 08 กันยายน 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อ 15 สิงหาคม 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 15 สิงหาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 29 มิถุนายน 2566

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อ 11 เมษายน 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 27 มกราคม 2566

ประการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 27 มกราคม 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 08 ธันวาคม 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2565

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 23 กันยายน 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 23 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 23 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 22 กันยายน 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 22 กันยายน 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อ 22 กันยายน 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 22 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 08 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 19 กรกฏาคม 2565

ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 18 กรกฏาคม 2565

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 23 มิถุนายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 22 มิถุนายน 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อ 16 มิถุนายน 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 16 มิถุนายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 15 มิถุนายน 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อ 03 มีนาคม 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อ 27 สิงหาคม 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 27 สิงหาคม 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อ 15 มิถุนายน 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 15 มิถุนายน 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 2 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563)

เมื่อ 23 กันยายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน)

เมื่อ 13 มีนาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563)

เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

เมื่อ 24 ตุลาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 2 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2562)

เมื่อ 23 กันยายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร)

เมื่อ 10 มิถุนายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 30 พฤษภาคม 2562

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อ 14 พฤษภาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน)

เมื่อ 18 เมษายน 2562

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

เมื่อ 24 กันยายน 2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เมื่อ 30 สิงหาคม 2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

เมื่อ 12 มีนาคม 2561

แผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อ 04 ตุลาคม 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

เมื่อ 29 กันยายน 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อ 24 กรกฏาคม 2560

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เมื่อ 19 เมษายน 2567

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 03 เมษายน 2567

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เมื่อ 03 เมษายน 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565)

เมื่อ 07 ตุลาคม 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)

เมื่อ 26 กรกฏาคม 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

เมื่อ 19 เมษายน 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)

เมื่อ 26 มกราคม 2565

ประกาศรายงานผลการจัดซื้่อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

เมื่อ 20 ตุลาคม 2564

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

เมื่อ 19 ตุลาคม 2563

การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3 งวดเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2561)

เมื่อ 09 กรกฏาคม 2561

การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 2 งวดเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2561)

เมื่อ 17 เมษายน 2561

การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1 งวดเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2560)

เมื่อ 08 มกราคม 2561

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อ 06 พฤศจิกายน 2560

การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 4 งวดเดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนกันยายน 2560)

เมื่อ 04 ตุลาคม 2560

การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 3 งวดเดือนเมษายน 2560 - เดือนมิถุนายน 2560)

เมื่อ 24 กรกฏาคม 2560

การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 2 งวดเดือนมกราคม 2560 - เดือนมีนาคม 2560)

เมื่อ 24 กรกฏาคม 2560

การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 1 งวดเดือนตุลาคม 2559 - เดือนธันวาคม 2559)

เมื่อ 24 กรกฏาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567

เมื่อ 07 พฤษภาคม 2567

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567

เมื่อ 09 เมษายน 2567

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567

เมื่อ 07 มีนาคม 2567

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567

เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566

เมื่อ 03 มกราคม 2567

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566

เมื่อ 06 ธันวาคม 2566

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566

เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2566

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566

เมื่อ 20 ตุลาคม 2566

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566

เมื่อ 13 กันยายน 2566

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566

เมื่อ 04 สิงหาคม 2566

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566

เมื่อ 13 กรกฏาคม 2566

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566

เมื่อ 19 มิถุนายน 2566

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566

เมื่อ 08 พฤษภาคม 2566

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรองเดือนมีนาคม 2566

เมื่อ 11 เมษายน 2566

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

เมื่อ 13 มีนาคม 2566

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565

เมื่อ 04 มกราคม 2566

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565

เมื่อ 13 ธันวาคม 2565

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565

เมื่อ 03 พฤศจิกายน 2565

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565

เมื่อ 06 ตุลาคม 2565

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรองเดือนสิงหาคม 2565

เมื่อ 01 กันยายน 2565

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

เมื่อ 05 สิงหาคม 2565

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565

เมื่อ 05 กรกฏาคม 2565

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

เมื่อ 15 มิถุนายน 2565

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

เมื่อ 03 พฤษภาคม 2565

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565

เมื่อ 12 เมษายน 2565

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เมื่อ 03 มีนาคม 2565

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564

เมื่อ 07 มกราคม 2565

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

เมื่อ 03 ธันวาคม 2564

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2564

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564

เมื่อ 09 กันยายน 2564

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

เมื่อ 05 สิงหาคม 2564

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบมิถุนายน 2564

เมื่อ 05 กรกฏาคม 2564

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

เมื่อ 07 มิถุนายน 2564

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564

เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

เมื่อ 05 เมษายน 2564

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เมื่อ 04 มีนาคม 2564

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

เมื่อ 05 มกราคม 2564

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

เมื่อ 08 ธันวาคม 2563

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

เมื่อ 03 พฤศจิกายน 2563

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

เมื่อ 16 กันยายน 2563

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรองเดือนกรกฎาคม 2563

เมื่อ 07 สิงหาคม 2563

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรองเดือนมิถุนายน 2563

เมื่อ 08 กรกฏาคม 2563

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

เมื่อ 08 มิถุนายน 2563

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

เมื่อ 07 เมษายน 2563

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เมื่อ 04 มีนาคม 2563

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

เมื่อ 03 มกราคม 2563

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

เมื่อ 13 ธันวาคม 2562

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2562

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

เมื่อ 07 ตุลาคม 2562

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

เมื่อ 11 กันยายน 2562

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2562

เมื่อ 21 สิงหาคม 2562

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

เมื่อ 01 กรกฏาคม 2562

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

เมื่อ 04 มิถุนายน 2562

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562

เมื่อ 07 พฤษภาคม 2562

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562

เมื่อ 09 เมษายน 2562

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

เมื่อ 04 มีนาคม 2562

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรองเดือนมกราคม 2562

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561

เมื่อ 03 มกราคม 2562

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

เมื่อ 04 ธันวาคม 2561

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561

เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2561

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561

เมื่อ 04 ตุลาคม 2561

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561

เมื่อ 03 กันยายน 2561

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561

เมื่อ 01 สิงหาคม 2561

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561

เมื่อ 02 กรกฏาคม 2561

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561

เมื่อ 05 มิถุนายน 2561

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561

เมื่อ 01 พฤษภาคม 2561

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561

เมื่อ 03 เมษายน 2561

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

เมื่อ 05 มีนาคม 2561

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการกาารจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561

เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

เมื่อ 03 มกราคม 2561

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

เมื่อ 01 ธันวาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560

เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560

เมื่อ 02 ตุลาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

เมื่อ 01 กันยายน 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

เมื่อ 01 สิงหาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560

เมื่อ 25 กรกฏาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

เมื่อ 25 กรกฏาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

เมื่อ 25 กรกฏาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560

เมื่อ 25 กรกฏาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

เมื่อ 25 กรกฏาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560

เมื่อ 25 กรกฏาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559

เมื่อ 25 กรกฏาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559

เมื่อ 25 กรกฏาคม 2560

ประกาศการสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559

เมื่อ 25 กรกฏาคม 2560

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการลงหินคลุกปากซอย 1/1 ถนนประชาร่วมใจ 1 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30 เมษายน 2567

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 10 เมษายน 2567

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนคงดี หมู่ที่ 11,12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 27 กันยายน 2566

ประกาศการตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 01 กันยายน 2566

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.แนวถนนพร้อมขยายไหล่ทางถนนประชาร่วมใจ 1 ซอย 18 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 31 สิงหาคม 2566

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 03 สิงหาคม 2566

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการลงหินคลุกถนนภักดีจำลองอุทิศ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 06 กรกฏาคม 2566

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนอาม้าซากงซี หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 19 พฤษภาคม 2566

ประกาศการตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอ่างทอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 เมษายน 2566

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางวี ค.ส.ล. ถนนรุ่งผลดีพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14 ธันวาคม 2565

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายศาลอาม้าซากงซี หมู่ที่ 9,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2565

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมตำบลคลองตัน หมู่ที่ 1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 20 ตุลาคม 2565

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมตำบลคลองตัน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 11 ตุลาคม 2565

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.กันดินพังทลาย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16 กันยายน 2565

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองตาอุ๊ หมู่ที่ 5,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 20 มิถุนายน 2565

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองตาอุ๊ หมู่ที่ 5,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 01 มิถุนายน 2565

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 เมษายน 2565

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองโรงสี และคลองคุณครูปุญลักษณ์ ระหงษ์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 11 เมษายน 2565

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างปรับปรุงห้องทำงานนายก อบต.บางยาง, รองนายก อบต.บางยาง และเลขานุการนายก อบต.บางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25 เมษายน 2565

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. แนวถนนเลียบคลองทวีผล หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 01 ธันวาคม 2564

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. แนวถนนเลียบคลองทวีผล หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2564

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล.ถนนรุ่งผลดี หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2564

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางม่วง หมู่ที่ 8 บริเวณที่ดินนายบุญยืน ฮวบบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 ตุลาคม 2564

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการลงหินคลุกถนนสายบุญญขนก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 06 สิงหาคม 2564

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการลงหินคลุกซอยป้าตุ๊ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 กรกฏาคม 2564

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการลงหินคลุกถนนประชาร่วมใจ 1 ซอย 18 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07 กรกฏาคม 2564

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการลงหินคลุกถนนคงดี หมู่ที่ 11,12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 กรกฏาคม 2564

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการลงวัสดุหินคลุกซอยใจบางยาง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02 กรกฏาคม 2564

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน) ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2564

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน) ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 20 พฤษภาคม 2564

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน) ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน) ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน) ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 27 เมษายน 2564

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 (บ้านท่ากระบือ) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 04 มกราคม 2564

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกจากถนนสายพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 28 ธันวาคม 2563

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 22 ธันวาคม 2563

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. ซอยอาม้า ซอย 1 หมู่ที่ 10 ตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 21 ตุลาคม 2563

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งป้ายเตือน จำนวน 3 จุด บนถนนเลียบคลองทวีผล หมู่ที่ 7 ตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 กันยายน 2563

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. พร้อมปรับปรุงไหล่ทาง คสล. ถนนรุ่งประชาบุญวัฒน์ภายในซอย 13 หมู่ที่ 8 ตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 11 กันยายน 2563

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. กันตลิ่งพัง ถนนประชาร่วมใจ 1 ซอย 18 หมู่ที่ 6 ตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 03 กันยายน 2563

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการขยายผิวจราจร ถนน คสล.รุ่งเจริญพร หมู่ที่ 4 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 08 เมษายน 2563

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อ 25 มีนาคม 2563

ประกาศวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการรื้อถอนอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน)

เมื่อ 09 มีนาคม 2563

ประกาศวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถและห้องเก็บของ หมู่ที่ 4 บ้านคลองโรงปูน ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 27 มกราคม 2563

ประกาศวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการลงหินคลุกไหล่ทางถนนเจริญสวงษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 04 ธันวาคม 2562

ประกาศวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการลงหินคลุกไหล่ทางถนนอ่างทองพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 04 ธันวาคม 2562

ประกาศวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการลงหินคลุกถนนคงดี หมู่ที่ 11,12 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 03 ธันวาคม 2562

ประกาศวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการลงหินคลุกไหล่ทางถนนพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562

ประกาศวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร)

เมื่อ 22 ตุลาคม 2562

ประกาศวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับการจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 17 ตุลาคม 2562

ประกาศวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคลองชูกั๊ง บริเวณหมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 30 สิงหาคม 2562

ประกาศวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกถนนเลียบคลองตาอุ๊ บริเวณหมู่ที่ 5,8 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 19 สิงหาคม 2562

ประกาศวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองยายหนู หมู่ที่ 3 (บ้านคลอโรงปูน) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 19 สิงหาคม 2562

ประกาศวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับการจ้างโครงการลงวัสดุหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ซอยใจบางยาง หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 12 มิถุนายน 2562

ประกาศวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับการจ้างโครงการติดตั้งป้ายจราจรภายในตำบลบางยาง รวมจำนวน 34 ป้าย

เมื่อ 17 เมษายน 2562

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางถนนประชาราษฎ์ร่วมใจ ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสา

เมื่อ 24 ธันวาคม 2561

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการลงวัดสุหินคลุกไหล่ทางถนนคลองบางม่วง ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 8 (บ้านคลองบางม่วง) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 24 ธันวาคม 2561

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางถนนคลองสองบางทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 7 (บ้านคลองทวีผล) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสา

เมื่อ 24 ธันวาคม 2561

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกไหล่ทางถนนรุ่งผลดี หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 17 ธันวาคม 2561

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศักดิ์วัฒนา หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 07 ธันวาคม 2561

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางถนนประชาร่วมใจ 1 ซอย 18 ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 6 (บ้านคลองวัดท่ากระบือ) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 17 ตุลาคม 2561

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางถนนรุ่งเจริญพร ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 3,4 (บ้านคลองโรงปูน) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 17 ตุลาคม 2561

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุก โหล่ทางถนนถาวรทวีผล ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 5 (บ้านท่ากระบือ) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 08 ตุลาคม 2561

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุก ไหล่ทางถนนสายกุศลพัฒนา ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 1 (บ้านบางยาง) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 08 ตุลาคม 2561

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุก ไหล่ทางถนนบ้านคลองบางม่วง ซอย 1 ทั้งสองข้าง บริเวณหมู่ที่ 8 (บ้านคลองบางม่วง) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 08 ตุลาคม 2561

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางถนน รุ่งเกษตร ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 27 กันยายน 2561

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางซอยเกษตรร่วมใจ ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 14 กันยายน 2561

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุกไหลทางถนนวัดอ่างทอง บริเวลบหมู่ที่ 11 (บ้านอ่างทอง) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 03 กันยายน 2561

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการลงวัสดุหินคลุก ซอยเลียบอุทิศ ทั้ง 2 ข้าง บริเวณหมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 30 สิงหาคม 2561

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการลงวัสดุลูกรังและหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักสำเร็จรูป บริเวณหมู่ที่ 1 (บ้านบางยาง)

เมื่อ 28 พฤษภาคม 2561

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาฝังกลบท่อระบายน้ำเชื่อมถนนใหม่และก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 26 มกราคม 2561

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างเขื่อนแนวถนนรุ่งเจริญพร หมู่ที่ 4 ตำบลบางยาง

เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนรุ่งผลดี หมู่ที่ 13 ตำบลบางยาง

เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญสวงษ์ หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง

เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแหลมบางยาง-บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง

เมื่อ 27 ตุลาคม 2560

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งผลดี หมู่ที่ 13 ตำบลบางยาง

เมื่อ 27 ตุลาคม 2560

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังคลองชูกั๊ง หมู่ที่ 3 ตำบลบางยาง

เมื่อ 17 ตุลาคม 2560

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางยาง

เมื่อ 16 ตุลาคม 2560

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำหับเผย หมู่ที่ 9 (บ้่านท่าตอ) ตำบลบางยาง

เมื่อ 29 สิงหาคม 2560

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังเลียบคลองทวีผล หมู่ที่ 7 (บ้านคลองทวีผล) ตำบลบางยาง

เมื่อ 25 สิงหาคม 2560

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำ PVC หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง

เมื่อ 11 สิงหาคม 2560

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 07 กันยายน 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อ 29 ธันวาคม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 29 ธันวาคม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อ 27 ตุลาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อ 27 ตุลาคม 2563

ประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 27 ตุลาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกจากถนนสายพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง

เมื่อ 13 กรกฏาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงลูกข่ายชนิดไร้สาย จำนวน 26 ชุด

เมื่อ 16 มิถุนายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 14 เมษายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ หมู่ที่ 5 (บ้านท่ากระบือ) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 14 เมษายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถและห้องเก็บของ หมู่ที่ 4 บ้านคลองโรงปูน

เมื่อ 20 มิถุนายน 2562

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการขุดเจาะบ่อบาดพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ หมู่ที่ 12 (บ้านแหลมบางยาง)

เมื่อ 10 มิถุนายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร)

เมื่อ 10 มิถุนายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 4 คัน)

เมื่อ 18 เมษายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองยายหนู หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน) รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจ้างจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจำนวนบางยาง ฯ)

เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดซื้ออาหารเสริม นมโรงเรียน)

เมื่อ 25 ตุลาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย)

เมื่อ 24 กันยายน 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศักดิ์วัฒนา หมู่ที่ 4)

เมื่อ 30 สิงหาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2561 (โครงการลงวัสดุหินคลุก จำนวน 4 โครงการ)

เมื่อ 16 กรกฏาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561)

เมื่อ 08 พฤษภาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการลงวัสดุลูกรังและหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. และบ่อพักสำเร็จรูป บริเวณหมู่ที่ 1 (บ้านบางยาง) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 15 มีนาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2561)

เมื่อ 14 ธันวาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560)

เมื่อ 25 ตุลาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนธันวาคม 2560)

เมื่อ 25 กันยายน 2560