กองการศึกษา

นายสราวุธ ชิณวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางชลิดา สุขสาคร
ครู คศ.๒
นางสมใจ สวัสดีแดง
ครู คศ.๑
นายพงศธร โมกขรัตน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวน้ำผึ้ง เกิดน้อย
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นางสาวสภาวดี เพ็งหนุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางรังสิมา ศรีเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศุภิสรา คีรีสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอริสา หงษ์กิจ
ผู้ดูแลเด็ก
นายกานต์ บุญยวะรัตน์
คนงานทั่วไป