วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
" บริการประชา พัฒนารอบด้าน บริหารโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพชีวิต "
        เว็บบอร์ด    
รายงานแสดงฐานะการเงิน
รายงานการเงิน(ประจำเดือน)
- รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

- งบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562

- งบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562

- งบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562

- งบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 02 กรกฏาคม 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2563

- งบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2564

- งบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564

- งบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2564

- งบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2564

- งบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

- งบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2564

- งบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2564

- งบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564

- งบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564

- งบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

- งบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564

- งบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2564

- งบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2565

- งบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565

- งบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2565

- งบประมาณ พ.ศ.2565 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2565

- งบประมาณ พ.ศ.2565 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2565

- งบประมาณ พ.ศ.2565 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2565

- งบประมาณ พ.ศ. 2565 : รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 02 กันยายน 2565

- งบประมาณ พ.ศ. 2565 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2565

- งบประมาณ พ.ศ. 2565 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 06 กรกฏาคม 2565

- งบประมาณ พ.ศ. 2565 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2565

- งบประมาณ พ.ศ. 2566 : รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2565

- งบประมาณ พ.ศ. 2566 : รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2565

- งบประมาณ พ.ศ. 2566 : รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566

- งบประมาณ พ.ศ. 2566 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566

- งบประมาณ พ.ศ. 2566 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2566

- งบประมาณ พ.ศ. 2566 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

- งบประมาณ พ.ศ. 2566 : รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

- งบประมาณ พ.ศ. 2566 : รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566

- งบประมาณ พ.ศ. 2566 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2566

- งบประมาณ พ.ศ. 2566 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

- งบประมาณ พ.ศ. 2566 : รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566

- งบประมาณ พ.ศ. 2566 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2566

- งบประมาณ พ.ศ. 2567 : รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2566

- งบประมาณ พ.ศ. 2567 : รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566

- งบประมาณ พ.ศ. 2567 : รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2567

- งบประมาณ พ.ศ. 2567 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2567

- งบประมาณ พ.ศ. 2567 : รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2567

- บประมาณ พ.ศ. 2567 : รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2567

- งบประมาณ พ.ศ. 2567 : รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2567

รายงานการเงิน(ไตรมาส)
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 59- ธ.ค. 59)

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 59- มี.ค. 60)

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 59- มิ.ย. 60)

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 59- ก.ย. 60)

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 60-ธ.ค. 60)

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 60 - มี.ค. 61)

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 60- มิ.ย. 61)

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 60- ก.ย. 61)

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 61 - ธ.ค. 61)

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 61 - มี.ค. 62)

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 61 - มิ.ย. 62)

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 62 - ธ.ค. 62)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)

เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2563

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 62 - มิ.ย. 63)

เมื่อวันที่ 02 กรกฏาคม 2563

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)

เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2564

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)

เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2564

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 63 - มิ.ย. 64)

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2564

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 63 - ก.ย.64)

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65)

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 66 - มี.ค. 66)

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2566

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)

เมื่อวันที่ 07 กรกฏาคม 2566

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2566

รายงานการเงิน(ประจำปี)
- งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

- งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2561

- งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

- งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สตง.รับรองยอด)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

- งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

- งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับแก้ไข)

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

- งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สตง.รับรองยอด)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

- ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

- ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565

- ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565

- ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สตง.รับรองยอด)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565

- รายงานงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565

- งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สตง.รับรองยอด)

เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2566

- รายงานงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566

- รายงานงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30กันยายน 2566 (สตง.รับรองยอด)

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2567

< ย้อนกลับ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

เข้าชมเว็บไซต์ 882774 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์