ข้อมูล และรายละเอียดชุมชน
เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2560 เข้าชมทั้งหมด 2890 ครั้ง

จำนวนหมู่บ้าน/จำนวนครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง 13  หมู่บ้าน  

หมู่ที่  1 

บ้านปากคลองบางยาง   

หมู่ที่  2 

บ้านบางยาง

หมู่ที่  3 

บ้านคลองโรงปูน

หมู่ที่  4 

บ้านคลองโรงปูน

หมู่ที่  5 

บ้านท่ากระบือ

หมู่ที่  6 

บ้านคลองวัดท่ากระบือ   

หมู่ที่  7 

บ้านคลองทวีผล

หมู่ที่  8 

บ้านคลองบางม่วง         

หมู่ที่  9 

บ้านท่าตอ                 

หมู่ที่  10

บ้านซากงซี                

หมู่ที่  11

บ้านอ่างทอง               

หมู่ที่  12

บ้านแหลมบางยาง      

หมู่ที่  13

บ้านโรงจักร                 

 

 

จำนวนประชากรและครัวเรือน  (แยกตามรายหมู่บ้าน)   

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ประชากร

รวม (คน)

หลังคาเรือน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

1

ปากคลองบางยาง

33

29

62

37

2

บางยาง

66

69

135

50

3

คลองโรงปูน

79

81

160

63

4

คลองโรงปูน

210

207

417

135

5

ท่ากระบือ

269

273

542

174

6

คลองวัดท่ากระบือ

253

301

554

190

7

คลองทวีผล

199

226

425

111

8

คลองบางม่วง

139

170

309

89

9

ท่าตอ

56

60

116

32

10

ซากงซี

96

117

213

64

 

11

อ่างทอง

227

228

455

174

12

แหลมบางยาง

559

542

1,101

409

13

โรงจักร

299

337

636

321

รวม

2,485

2,640

5,125

1,849

ประชากรทั้งสิ้น 5,125 คน แยกเป็นชาย 2,485 คน หญิง 2,640 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 370.30 คนต่อตารางกิโลเมตร (*ที่มา สำนักทะเบียนอำเภอกระทุ่มแบน)