สมาชิกสภา

นายถาวร คงดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวพรรณทิพา เขียวงามดี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประชา พรพัฒนามงคล
สมาชิกสภาอบต.บางยาง หมู่ที่ 1
นายอลงกต เทียนซ้อน
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 2
นายประสิทธิ์ บุญชู
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 3
นายกิตติธัช ใช้บางยาง
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 4
นายชุมพล ภู่ทอง
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 6
นางสาววราภรณ์ ปุ๋ยรักษา
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 7
นายมาพบ ฮวบบางยาง
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 8
นายกิตติภัค อ่วมกระทุ่ม
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 9
นายจักษุเทพ เจี้ยงรักษา
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 10
นายอาคม ระหงษ์
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 12
นายวิสูตร เจี้ยงรักษา
สมาชิกสภา อบต.บางยาง หมู่ที่ 13