คณะผู้บริหาร

นายพิษณุ สำรวยรื่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทร 034-499477-78
นายธานี ประยูรอนุเทพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทร 034-499477-78
นายปกิต บุญเพ็ญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทร 034-499477-78
นายไพศาล พวงบางยาง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทร 034-499477-78