กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 เข้าชมทั้งหมด 465 ครั้ง

                                                  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


      มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล รับผิดชอบงานด้านบริการทางการแพทย์ งานวิชาการ และแผนงานด้านสาธารณสุข งานเวชกรรมสังคม งานศูนย์บริการสาธารณสุข  งานรักษาความสะอาดการสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย