กองการศึกษา
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2560 เข้าชมทั้งหมด 418 ครั้ง

   มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านบริหาร และวิชาการ  ทางการศึกษา งานโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา งานเผยแพร่และแนะแนวการศึกษา และงานการศึกษานอกโรงเรียน งานด้านสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานพัฒนาชุมชน งานทางด้านประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย