สำนักงานปลัด
เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 เข้าชมทั้งหมด 445 ครั้ง

สำนักงานปลัด

 

          มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล งานป้องกัน และงานบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง การบริการประชาชน นอกจากนี้ยังควบคุมดูแลงานสารบรรณ จัดการประชุมสภาฯ จัดเตรียมให้บริการด้านสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ และอำนวยความสะดวกต่างๆในการเลือกตั้งและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย