กองคลัง
เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 เข้าชมทั้งหมด 433 ครั้ง

                                                                 กองคลัง


            มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการพัฒนารายได้ การเงินและบัญชี การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  งานสถิติการคลัง รวมทั้งงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน การจัดซื้อ/จัดจ้างและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย