ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (แบบ สณ.1) ประจำปี พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2564 เข้าชมทั้งหมด 189 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์