ประกาศ อบต.บางยาง เรื่องประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาต
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เข้าชมทั้งหมด 156 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์