คำสั่ง อบต.บางยาง เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.
เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565 เข้าชมทั้งหมด 80 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์