ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.๑) หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร)
เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2566 เข้าชมทั้งหมด 10 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์