ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการยื่นคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.๒) หรือคำขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร)
เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2566 เข้าชมทั้งหมด 9 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์