ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (แบบ ตล.๑) หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (แบบ ตล.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2566 เข้าชมทั้งหมด 57 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์