ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (แบบ สณ.๑) หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (แบบ สณ.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2566 เข้าชมทั้งหมด 11 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์