เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
เลขบัตรประชาชน : - - - -